Paratoi ar gyfer eich trafodaeth cynhaliaeth plant

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer eich trafodaeth cynhaliaeth plant, mae yna bedwar prif gwestiwn y dylech ofyn i chi eich hunan.

Rydym wedi troi pob cwestiwn yn gam ar wahân, fel eich bod yn gallu gweithio trwy bob cwestiwn un cam ar y tro.

Cam 1 – Beth ydych eisiau ei drafod?

Cam 2 – Sut gallwch awgrymu eich syniadau?

Cam 3 - Ble a phryd ydych eisiau trafod?

Cam 4 - A hoffech i rywun arall fod yn bresennol?

Cam 1 – Beth ydych eisiau ei drafod?

Ysgrifennwch restr o bopeth rydych eisiau siarad amdano yn nhermau trefniadau ar gyfer y plant.

Edrychwch ar y rhestr, penderfynwch pa bethau sydd fwyaf pwysig i’w trefnu.

Ystyriwch beth fyddai’r canlyniad delfrydol ar gyfer pob peth ar eich rhestr.

Yna ystyriwch pa bethau y byddech yn barod i gyfaddawdu arnynt.

Cam 2 – Sut gallwch awgrymu eich syniadau?

Ystyriwch y ffordd orau i egluro eich syniadau. Gallech eu hysgrifennu lawr, neu dim ond siarad amdanynt.

Cychwynnwch gyda’r rhai y credwch fydd yr hawsaf i chi gytuno arnynt, hyd yn oed os nad y rhain yw eich prif flaenoriaeth.

Cam 3 – Ble a phryd ydych eisiau trafod?

Mae’n well gan rhai pobl drafod mewn lle preifat, fel eu cartref. Os teimlwch yn anghyfforddus wrth fynd i gartref y rhiant arall neu eu cael nhw yn eich cartref chi, yna ystyriwch ofyn i ffrind neu berthynas am gael defnyddio eu cartref nwy yn lle hynny.

Efallai bydd yn well gennych gwrdd gyda’r rhiant arall yn rhywle mwy cyhoeddus a niwtral. Gall hyn fod yn rhywle fel caffi neu barc.

Ceisiwch drefnu amser cyfleus pan gall y ddau ohonoch ganolbwyntio.

Gwnewch ddigon o amser i chi allu siarad fel nad ydych o dan bwysau.

Nid wrth godi neu ddychwelyd y plant yw’r amser gorau i chi drafod. Mewn gwirionedd, dylech geisio trafod pan nad yw’r plant yn bresennol.

Yn olaf, ceisiwch osgoi trafodaeth yn hwyr yn y nos pan rydych eich dau yn fwy tebyg o fod wedi blino.

Cam 4 – A hoffech i rywun arall fod yn bresennol?

Os credwch y byddai’n help, gallech ofyn i ffrind neu berthynas fod yn bresennol wrth i chi drin a thrafod er mwyn gweithredu fel cyfryngwr.

Dywed rhai pobl fod hyn yn ddefnyddiol iawn, os bydd gan y ddau riant ffydd yn y person a’u bod yn gallu aros yn ddiduedd.

Gallech hefyd ofyn i gyfryngwr teuluol proffesiynol eich helpu.

Os ydych am wneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y rhiant arall fel eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio cyfryngwr proffesiynol, darllenwch Cyfryngu.