Tabl budd-daliadau

Mae’r adran yma yn gywir hyd eithaf ein gwybodaeth. Serch hynny, gall y rheolau yma newid a dylech gysylltu gyda’r corff perthnasol am fanylion diweddaraf y budd-daliadau y gallech fod yn gymwys i’w cael.

 
Enw’r budd-dal Pwy gall fod yn gymwys Ble i gael mwy o
wybodaeth a help

Nid yw’r tabl yma yn rhestr gyflawn o’r holl fudd-daliadau sydd ar gael. Ewch i www.gov.uk/benefits-adviser i ddarganfod os ydych yn gymwys i gael unrhyw fudd-daliadau eraill.

Budd-dal Plant

Gallech fod yn gymwys os ydych yn gyfrifol am blentyn a bod eich plentyn:

GOV.UK
www.gov.uk/browse/benefits/child

Credyd Treth Gwaith

Gallech fod yn gymwys os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac:

 • yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos neu fwy ac
  • a) rydych yn gyfrifol am blentyn, neu
  • web
  • (b) mae gennych anabledd, neu
 • yn gweithio 30 awr neu fwy’r wythnos ac rydych yn 25 oed neu throsodd.

Fel rhan o’r Credyd Treth Gwaith, gallech fod yn gymwys i gael help tuag at gostau gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

GOV.UK
www.gov.uk/working-tax-credit

Credyd Treth Plant

Gallech fod yn gymwys os ydych yn gyfrifol am blentyn a bod eich plentyn:

 • o dan 16 oed, neu
 • dros 16 ond o dan 20 ac mewn addysg neu hyfforddiant sy’n cyfrif ar gyfer budd-dal plant
 • o dan 18 ac yn ddiweddar wedi gadael addysg neu hyfforddiant, ond rhaid eu bod wedi cofrestru gyda gwasanaeth gyrfaoedd, Gyrfa Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn neu rywbeth tebyg ar gyfer gwaith, addysg neu hyfforddiant

Bydd eich hawl i gael y budd-dal yma yn dibynnu ar eich enillion a’ch amgylchiadau.

GOV.UK
www.gov.uk/child-tax-credit

Cymhorthdal Incwm

Os ydych yn rhiant unigol sy’n gofalu am blentyn, gallech fod yn gymwys i gael Cymhorthdal Incwm.

O’r 25ain Hydref 2010 ymlaen, os yw eich plentyn ieuengaf yn 7 neu’n hŷn, neu os bydd yn 7 yn ystod y flwyddyn nesaf, gall eich Cymhorthdal Incwm stopio yn ystod y flwyddyn honno os ydych yn ei hawlio dim ond am eich bod yn rhiant unigol..

GOV.UK
www.gov.uk/income-support

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm

Os ydych yn ddi-waith neu’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos ac yn chwilio am waith llawn amser a’ch bod yn 18 oed neu’n hŷn.

GOV.UK
www.gov.uk/jobseekers-allowance

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os nad ydych yn gweithio oherwydd salwch neu anabledd

GOV.UK
www.gov.uk/employment-support-allowance

Cinio ysgol am ddim Gallai eich plant gael prydau bwyd am ddim yn yr ysgol os ydynt yn mynd i ysgol a gynhelir gan awdurdod lleol yng Nghymru neu Loegr neu ysgol awdurdod lleol yn yr Alban. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i chi fod yn cael Credyd Treth Plant yn unig (nid Credyd Treth Gwaith) a bod gennych incwm cartref o £16,190 y flwyddyn neu lai.

Edrychwch i weld os gallwch gael cinio ysgol am ddim

www.gov.uk/apply-free-school-meals

Presgripsiynau, triniaeth ddeintyddol a phrofion llygaid am ddim

Gallech fod yn gymwys:

 • os ydych yn cael Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, neu
 • rydych yn feichiog, neu
 • wedi geni yn y 12 mis diwethaf, neu
 • o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

Holwch eich meddyg am bresgripsiynau am ddim.

Gallwch holi eich deintydd neu optegydd am driniaeth ddeintyddol neu brofion llygaid am ddim ar gyfer plant.

Budd-dal Tai

Gallech fod yn gymwys os ydych:

 • yn cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm.
 • ar incwm isel ac nad oes gennych fwy na £16,000 mewn cynilion neu asedau eraill (gallwch gael help tuag at eich rhent, hyd yn oed os ydych yn gweithio).

GOV.UK
https://www.gov.uk/housing-benefit

Budd-dal Treth Cyngo

Gallech fod yn gymwys os ydych:

 • yn cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth – os felly, efallai y cewch yr uchafswm o help sydd ar gael, neu
 • ar incwm isel ac nad oes gennych fwy na £16,000 mewn cynilion neu asedau eraill (gallwch gael help tuag at eich Treth Cyngor, hyd yn oed os ydych mewn gwaith), neu
 • yn berson sengl – gallech fod yn gymwys ar gyfer disgownt o 25% i’ch Treth Cyngor os mai chi yw’r unig oedolyn yn eich cartref.

  Nid yw Credyd Treth Plant bellach yn cael ei gyfrif fel incwm wrth weithio allan faint o Fudd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor y gallech ei gael.

GOV.UK
https://www.gov.uk/council-tax-benefit