Resolution

Pwy yw ‘Resolution’?

Mae’r 5500 o aelodau Resolution yn gyfreithwyr teuluol yng Nghymru ac yn Lloegr sy’n ymrwymedig i ddatrys anghydfodau ysgaru a gwahanu mewn ffordd adeiladol. Mae aelodau Resolution yn annog datrysiadau sensitif a chost effeithiol sy’n ystyried anghenion y teulu i gyd - ac yn benodol – lles gorau’r plant.

Beth yw cod ymarfer Resolution?

Mae aelodau Resolution yn dilyn cod ymarfere sy’n hybu ymdrin â phroblemau teuluol mewn modd heb wrthdaro. Y cod ymarfer yw conglflaen Resolution, sy’n hybu ymdrin â chyfraith teulu mewn ffordd sensitif, adeiladol, cost effeithiol ac sy’n debygol iawn o arwain at gytundeb.

  • Rhaid i’r aelodau i gyd gytuno i ddilyn y cod
  • Mae’r cod nawr wedi’i ymgorffori i Brotocol Cyfraith Teulu'r Gymdeithas Gyfreithiol, canllaw ymarfer da ar gyfer bob cyfreithiwr teulu.

Find a Resolution member near you

Pwy yw aelodau Resolution?

Mae aelodau Resolution yn cynnwys cyfreithwyr a staff cyfreithiol eraill mewn cwmnïau cyfraith teulu. Maent i gyd wedi cael hyfforddiant arbenigol gyda gweithio gyda chyplau a phlant. Mae sawl aelod o Resolution hefyd gydag achrediad arbennig mewn rhannau eraill o gyfraith teulu, fel trefniadau ariannol i blant ac achosion rhyngwladol.

Datrys problemau teuluol gyda’ch gilydd

Mae Resolution yn ymroddedig i ddatblygu a hybu’r safonau gorau mewn cyfraith teulu, rhoi dewisiadau eraill i gyplau er mwyn osgoi’r llys, fel cyfryngu a chyfraith gydweithiol.

Mae’n well gan aelodau o Resolution datrysiadau sy’n cymryd i ystyriaeth anghenion yr holl deulu a lles gorau unrhyw blant. Dod o hyd i aelod Resolution sy’n lleol i chi

Sut gall Resolution fy helpu?

Os gallwch ddod i gytundeb anffurfiol am Gynhaliaeth Plant rhwng eich gilydd neu os ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, yna ni fydd angen i chi ddefnyddio cyfreithiwr. Serch hynny, gallech dal fod eisiau cael sgwrs gyda chyfreithiwr i sicrhau nad ydych wedi methu unrhyw beth.

Hefyd, mae nifer o amgylchiadau sydd du hwnt i awdurdodaeth y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, ble gall fod yn syniad da cael cyngor cyfreithiol:

  1. Os na all y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant eich helpu
  2. Gwasanaethau erail

Os na all y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant eich helpu

Mae rhai achosion ble nad oes gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant y pŵer i ymyrryd ag achos ac felly byddwch yn gwneud cais i’r llys am orchymyn. Er enghraifft , os yw’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn byw dramor, neu os oes incwm uchel iawn ganddynt (nid yw’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gallu ystyried incwm dros £3,000 yr wythnos). Yn yr un modd, os oes angen arian ar gyfer ffioedd ysgol neu i gwrdd â chost anabledd plentyn, bydd y Llys yn delio gyda hyn yn hytrach na’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Os yw eich amgylchiadau yn cynnwys unrhyw rai o’r materion yma, yna bydd cyfreithiwr yn gallu eich helpu.

Cytundeb teuluol y gellir ei orfodi’n gyfreithiol

Fel arfer, nid yw cytundebau teuluol yn gyfreithiol rhwym, ond gall cyfreithwyr eich helpu i wneud cytundeb teuluol y gellir ei orfodi’n gyfreithiol mewn dwy ffordd:

  • Os hoffech chi a’r rhiant arall wneud cytundeb teuluol y gellir ei orfodi’n gyfreithiol (ac y gellir ei orfodi mewn llys mân achosion) mae’n syniad da i siarad am hyn gyda chyfreithiwr yn gyntaf.
  • Os ydych chi a’r rhiant arall wedi gwneud cytundeb teuluol am gynhaliaeth plant, ond eich bod yn y llys i ddatrys materion ariannol eraill (fel pensiynau a chartrefu), gallwch ofyn i’r Llys i gynnwys eich cytundeb cynhaliaeth plant fel rhan o’r gorchymyn terfynol. Bydd hwn wedyn yn rhoi’r opsiwn i chi ofyn i’r Llys i orfodi’r cytundeb, os bydd y cytundeb yn torri lawr er enghraifft.

Bod yn rhiant ar ôl gwahanu

Pob blwyddyn, amcangyfrifir bod rhieni 240,000 o blant yn y DU yn gwahanu. Yn gyffredinol, bydd rhieni mwy na thraean o blant yn gwahanu cyn iddynt gyrraedd eu pen-blwydd yn 16 mlwydd oed.

Os nad ydych yn siŵr sut i ddweud wrth eich plant am wahanu neu ysgaru, neu fod angen cyngor ac awgrymiadau arnoch am sut i sefydlu perthynas magu plant ar y cyd gyda’ch partner blaenorol, gallwch gael help a gwybodaeth yng nghanolfan cymorth i rieni Resolution.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Darperir y dudalen yma gan Resolution. Nid eu haelodau nhw yw’r unig gwmnïau gwasanaethau cyfreithiol sydd ar gael i rieni. Nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn na chred Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Bydd aelodau Resolution yn codi ffi arnoch er mwyn ddefnyddio eu gwasanaethau.

Useful information

This page has been provided by Resolution whose members are not the only legal services companies available to parents. They do not necessarily represent the views or opinions of Child Maintenance Options.

Resolution members will charge you for their services.