Cyfryngu Teuluol Cenedlaetho

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio’n agos gydag amryw o fudiadau cymorth gan gynnwys Cyfryngu Teuluol Cenedlaethol, sydd wedi darparu’r tudalennau canlynol sy’n rhoi enghreifftiau o’r cymorth a gwasanaethau y maent yn eu cynnig

Pwy ydym?

Y Cyfryngu Teuluol Cenedlaethol (NFM) yw’r darparwr cyfryngu teuluol mwyaf yng Nghymru a Lloegr gan ddarparu 16,000 o gyfryngiadau y flwyddyn gyda chyfradd llwyddiant o 83% ledled y wlad.

Rydym yn cynorthwyo cyplau priod a di-briod drwy’r broses o wahanu neu ysgaru, a’r plant y mae hyn yn effeithio arnynt. Mae cyfryngwyr NFM yn helpu cleientiaid i gyrraedd cytundeb gyda’i gilydd ynglŷn â’r materion sy’n gysylltiedig i’w gwahaniad - plant, cyllid ac eiddo.

Sut y gall cyfryngu helpu?

Mae cyfryngu yn gwneud ysgaru a gwahanu mor syml â phosib. Nid yw byth yn hawdd, ac i’r mwyafrif o bobl mae’n amser poenus pan mae bywydau’n mynd yn ddryslyd ac ansicr. Mae ein cyfryngwyr wedi’u hyfforddi ym mhob agwedd o gyfraith deuluol ond yn bwysicach, maent yn medru gostwng y gwrthdaro mewn ysgariad. Gallent eich helpu i wneud trefniadau eich hunain ar gyfer eiddo a chyllid. Golygir hyn ni fydd angen mynd i’r llys, ni fydd angen gwario symiau enfawr ar gyfreithwyr, a chi fydd yn penderfynu sut i edrych ar ôl eich plant fel rhieni sydd wedi gwahanu.

Mae gennym amrywiaeth o bynciau ar ein gwefan, fel:-

Cysylltwch gyda ni

I drefnu apwyntiad gyda chyfryngwr wedi’i hyfforddi, yn un o dros 40 canolfan Cyfryngu Teuluol o amgylch y wlad, cysylltwch gyda ni ar 0300 4000 636†.

†Codir ffi galwadau lleol o llinel deal neu ffôn symudol i rifau 0300.

Darperir y dudalen yma gan Cyfryngu Teuluol Cenedlaethol ac nid yw’n cynrychioli barn na chred Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Efallai y bydd codi ffi am ddefnyddio rhai o wasanaethau Cyfryngu Teuluol Cenedlaethol.