The Money Advice Service

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, sydd wedi darparu’r tudalennau canlynol am y cymorth a’r gwasanaethau y maent yn eu cynnig.

Pwy ydym ni

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yma i helpu pawb i reoli eu harian yn well. Rydym yn gwneud hyn drwy roi cyngor clir, diduedd am arian i helpu pobl i wneud y dewisiadau cywir.

Rydym yn wasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim sydd ar gael ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Rydym yn rhoi cyngor ariannol wedi’i addasu i’ch helpu i wneud dewisiadau drwy gydol eich bywyd, beth bynnag yw’ch amgylchiadau.

Rydym yn credu y gall cael cyngor ariannol cywir wneud gwahaniaeth i fywydau bobl. Pan fydd pobl yn cymryd camau i reoli’u harian yn well, gallant fyw yn well hefyd.

Gan nad ydym yn gwerthu unrhyw beth ein hunain, nac i unrhyw un arall, gallwch ymddiried yn ein cyngor.

Sut y gallwn helpu

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu llawer iawn o wybodaeth, offer ac adnoddau ar-lein i gynllunio, cyllidebu a chynilo.

Efallai y byddwch eisiau defnyddio’r Money Advice Service Health Check i gael darlun clir o’ch sefyllfa ariannol. Gall hyn eich helpu i drefnu eich blaenoriaethau ariannol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth am:

Eich Arian
O eglurhad clir o’r gwahanol gynnyrch ariannol sydd ar gael hyd at amrywiaeth eang o ganllawiau, teclynnau cyfrifo a chynlluniau gwario, gallwn eich helpu i reoli eich arian yn well.

Poeni am ddyled? Ewch at ein cyfrifiannell prawf dyled

Canllaw i Rieni ar Arian
Popeth rydych angen ei wybod am gael babi a chyllid teuluol. 

Am fwy o help ar gyllido ar gyfer eich babi, defnyddiwch ein Cyfrifiannell cyllideb a babi

Ysgaru a Gwahanu
Mae gwahanu yn anodd iawn i bawb, yn enwedig plant. Cewch weld beth yw’ch opsiynau o wneud trefniadau byw, rhannu’ch eiddo drwodd i reoli’ch arian.

Gall y cyfrifiannell Ysgaru a Gwahanu eich helpu i reoli’r ochr ariannol o wahanu.

Yn ogystal â’n hamrywiaeth eang o gymorth, cyfrifianellau a chynlluniau ar-lein, rydym hefyd yn darparu canllawiau printiedig yn rhad ac am ddim. Gellir anfon y rhain atoch yn y post neu gallwch eu gweld a’u lawr-lwytho o wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaeth dros y ffôn ac wyneb yn wyneb

Mae ein cyngor a gwybodaeth hefyd ar gael dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Mae ein staff hyfforddedig yma i’ch helpu a gellir cysylltu gyda nhw ar 0300 500 5000. Os yw’n well gennych gallwn eich ffonio’n ôl neu gallwch gysylltu gyda ni drwy e-bost.

Cofiwch, gan nad ydym yn gwerthu unrhyw beth ein hunain, nac i unrhyw un arall, gallwch ymddiried yn ein cyngor.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Darperir y dudalen yma gan y Gwasanaeth Cynghori Teuluol ac nid yw’n cynrychioli barn na chred Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Useful information

This page has been provided by the Money Advice Service and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.