Family Lives

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio yn agos gydag amrywiaeth o fudiadau cefnogi rhieni gan gynnwys Family Lives, sydd wedi rhoi’r wybodaeth ganlynol am gymorth a gwasanaethau sydd ar gael ganddynt.

Pwy ydy Family Lives?

Am dros dair degawd, mae Family Lives, a arferai fod yn Parentline Plus, wedi gweithio gyda rhieni i’w helpu i ddelio gyda’r newidiadau sy’n rhan barhaol o fywyd teulu. Rydym yn credu bod plant hapus yn dod o deuluoedd hapus ac ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi dros 700,000 teulu bob blwyddyn i gael gwell canlyniadau i dros filiwn o blant.

Felly, os ydych ar hyn o bryd yn y broses o wahanu, neu wedi gwahanu, ac nad ydych yn gwybod ble i droi am help, yna, efallai y gallwn helpu. Gallwn gynnig cymorth ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys:

  • Perthnasau teuluol- Yn yr adran yma, gallwn helpu gydag ysgariad a gwahanu yn ogystal â rhoi cymorth ar eich perthnasau.
  • Eich rôl yn y teulu - Nid yw’n hawdd bod yn rhiant, felly rydym wedi darparu pwyntiau cymorth allweddol ar gyfer mamau a thadau, rhieni sengl a theidiau a neiniau.
  • Rhedeg cartrefd- Efallai y gallwn helpu gyda’r canllawiau canlynol ar gyfer materion ariannol, mynd yn ôl i’r gwaith, gwaith tŷ a sut i gydbwyso gwaith a bywyd bob dydd yn ogystal â gwyliau.

Sut y gallwn helpu

Mae Family Lives yn hyb ar-lein ar gyfer gwybodaeth i rieni, felly eich man cychwyn am help fyddai mynd i’n tudalennau cymorth sy’n rhoi gwledd o wybodaeth i chi am bob agwedd o fod yn rhiant a’r problemau y gall rhieni eu hwynebu, yn enwedig wrth i berthynas ddod i ben.

Mae sawl ffordd i gysylltu gyda ni:

  • Llinell gymorth - Mae ein llinell gymorth am ddim ar gael ar 0808 800 2222 †, 24 awr y dydd. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni trwy Skype.
  • Sgwrsio byw - Gallwch sgwrsio yn gyfrinachol gyda’n staff hyfforddedig am unrhyw fater teuluol.
  • e-bost- Ar gyfer yr adegau hynny pan fydd yn anodd siarad gydag unrhyw un, gallwch gysylltu gyda ni trwy e-bost.
  • Yn lleol i ch - Mae gennym swyddfeydd ledled y wlad, sy’n cynnal grwpiau rhieni a gwasanaethau eraill.
  • Blogiau a fforymau - Ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cymorth gan eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

†Mae galwadau i rifau 0808 am ddim o linellau daear a’r rhan fwyaf o ffonau symudol.

Useful information

This page and any tools or services accessed through them have been provided by Family Lives and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.