Dad.info

Pwy yw Dad.info?

Mae Dad.info yn fwy na dim ond gwefan arall – rydym yn cael tadau i ddechrau siarad.

Gall hyn olygu rhannu gwybodaeth, neu gael atebion i’r cwestiynau hynny sy’n ein hwynebu i gyd - mae’n debyg bod yna dad arall wedi bod drwy’r un peth a chi.

Mae Dad.info yn gymdeithas o ddynion sy’n hybu a dathlu bod yn dad ac yn edrych ar beth mae’n ei olygu i fod yn dad ym Mhrydain yn yr unfed ganrif ar hugain. Ein nod yw cynyddu hwyl a hyder i bob dyn sydd mewn rôl bod yn dad, gan ddefnyddio’r dechnoleg mae ein plant mor gyfarwydd ag ef.

Mae Dad.info yn cael ei redeg gan dadau, ar gyfer tadau, ac yn eu helpu i gysylltu gyda, a deall byd eu plant.

Fforwm a ‘Legal Eagle’

Dyma’r lle i fynd i gael sgwrs am faterion sy’n effeithio ar eich bywyd fel Dad gyda grŵp o fois eraill. Mae rhai ohonynt wedi ‘bod yn yr un cwch, a gwneud yr un peth’ ac yn gallu rhannu eu profiadau; mae rhai eraill dal rhywle ar y daith fel chithau. Mae pynciau’r fforwm yn amrywio o faterion cyfoes, cydbwyso gwaith a bywyd, materion iechyd, rheoli ymddygiad, jôcs a gemau… unrhyw beth sydd yn effeithio arnoch fel Dad.

Ymunwch gyda ‘pubtalk’ nawr. .

Yr adran ‘Legal Eagle’ ar Dad.info yw un o’r tudalennau mwyaf poblogaidd ar y wefan - yma, cewch y cyfle i ofyn i’n harbenigwyr am ateb i gwestiwn allai fod gennych ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol a materion perthnasol. Er mwyn rhoi cyngor penodol trwy’r fforwm yma, rydym hefyd wedi partneru gyda’r Ganolfan Gyfreithiol i Blant

Cyngor a Chymorth

Mae ‘r blwch cymorth cyngor a chefnogaeth – ‘advice & support toolbox’ Dad.info yn llawn o adnoddau i’ch helpu. Mae erthyglau ac eitemau newyddion yn cael eu hychwanegu o hyd, sy’n cynnwys pynciau fel

  • Bod yn Dad
  • Gwahanu
  • Perthnasau
  • Arian

Darperir y dudalen yma gan Dad.info ac nid yw’n cynrychioli barn na chred Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Useful information

This page has been provided by Dad.info and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.