Y Ganolfan i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu (Centre for Separated Families)

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio’n agos gydag amryw o fudiadau cymorth i rieni, gan gynnwys y Ganolfan i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu.

Pwy yw’r Ganolfan i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu?

Mae’r Ganolfan i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu yn elusen genedlaethol sy’n gweithio gyda’r rheini hynny a effeithir arnynt gan wahanu teuluol er mwyn cael canlyniadau gwell i blant.

Rydym yn cefnogi rhieni i reoli diwedd eu perthynas fel oedolion mewn ffyrdd sy’n lleihau’r effeithiau negyddol ar eu plant.

Trwy ein gwaith sy’n canolbwyntio ar blant, rydym:

  • yn anelu at gael canlyniadau gwell i blant
  • yn cydnabod pa mor bwysig yw teulu i blant
  • yn deall ac yn ymateb i brofiadau gwahanol famau a thadau
  • yn gweithio i helpu teuluoedd i wneud dewisiadau sy’n cwrdd â’u profiadau arbennig nhw
  • yn cynnig y cymorth sydd ei angen ar rieni er mwyn gallu rheoli’r  newidiadau yma eu hunain

Sut gallwn helpu

Os nad ydych yn siŵr ble i droi nesaf, neu eich bod am gael gwybod mwy am sut y gall gwahanu effeithio arnoch chi a’ch teulu, mae gennym ychydig o bynciau allai helpu:

Magu plant ar wahân

Bydd angen i chi addasu i fagu plant ar wahân ar ôl eich ysgariad neu ar ôl i chi wahanu. Mae rhai o’r pynciau gall fod yn ddefnyddiol i chi gyda hwn yn:

Rydym hefyd yn cynnig cyngor mwy personol trwy ein gwasanaeth cynghori trwy e-bost.

Useful information

This page and any tools or services accessed through them have been provided by the Centre for Separated Families and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.