Cyngor Ar Bopeth (Citizens Advice Bureau)

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio’n agos gydag amryw o fudiadau sy’n gallu helpu rhieni gydag amrywiaeth o bryderon a materion eraill, gan gynnwys y ganolfan Cyngor Ar Bopeth. Maent wedi rhoi’r wybodaeth ganlynol, sy’n dangos y gwahanol gymorth a gwasanaethau maent yn eu cynnig.

Pwy yw Cyngor Ar Bopeth?

Mae’r ganolfan Cyngor Ar Bopeth yn wasanaeth cenedlaethol sy’n helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill trwy roi cyngor am ddim, sy’n annibynnol a chyfrinachol. Maent wedi bod yn helpu pobl fel chi ers 1939.

Bwriad y gwasanaeth rydym yn ei gynnig yw sicrhau bod pobl yn cael y cyngor cywir am eu hawliau a chyfrifoldebau.

Sut gall Cyngor Ar Bopeth helpu fi?

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhoi gwybodaeth ar amrywiaeth o feysydd ac mae gennym lawer o ffeithlenni er mwyn eich helpu i ddatrys eich problemau. Yn ogystal, mae gennym hefyd sawl Cwestiwn ac Ateb, felly gallai fod y bydd gennym ateb wed ei baratoi ar eich cyfer yn barod. Ewch i www.adviceguide.org.uk sy’n cynnwys gwybodaeth am:

Eich Arian

Mae cyngor ar gael am:

Eich Teulu

Mae cyngor ar gael am:

Yn ogystal i’r uchod, mae gan ein gwefan gyngor ar feysydd eraill ble gallech gael problemau gan gynnwys nwy a thrydan, materion defnyddiwr (gan gynnwys eich hawliau wrth brynu nwyddau a gwasanaethau) ynghyd â chyngor ar ddatrys eich problemau cyfreithiol.

Cofiwch pa bynnag broblem sydd gennych:

  • Nid ydych ar ben eich hunan, ac weithiau, gall pethau fynd yn waeth o lawer wrth i chi geisio eu datrys eich hunan heb gael help
  • Mae’r ganolfan Cyngor Ar Bopeth yma i helpu. Nid ydym yma i farnu ac mae ein help a chyngor yn gwbl ddiduedd

Sut gallaf gysylltu gyda Chyngor Ar Bopeth?

Gallwch gysylltu gyda Chyngor Ar Bopeth mewn sawl ffordd. Mae llyfrgell eang o wybodaeth ar gael ar ein gwefan felly efallai mai dyma fyddai’r lle gorau i chi ddechrau ceisio datrys eich problemau, ond gallwch ddefnyddio pa bynnag opsiwn sydd orau i chi.

Ar-lein
Mae gan ein gwefan Cyngor Ar Bopeth hunan-help www.adviceguide.org.uk wybodaeth ymarferol a dibynadwy er mwyn eich helpu i ddatrys eich problemau.

Mae gennym adrannau ar wahân ar gyfer Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon ble mae’r gyfraith weithiau’n wahanol.

Dros y Ffôn
Er mwyn cael cyngor dros y ffôn, mae gennym rifau gwahanol yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

  • Cymru – ffoniwch 0844 477 2020†
  • Lloegr - ffoniwch 0844 411 1444†
    (Mae’r gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer Lloegr yn y broses o gael ei sefydlu fesul ardal. Os nad yw eich ardal chi wedi cael ei chynnwys eto byddwch yn clywed opsiynau am wybodaeth sydd wedi eu recordio.)

(Dylai defnyddwyr Ffôn Testun ffonio 0844 411 1445)

†Codir ffi o bum ceiniog y funud i alw ein gwasanaeth ffôn cenedlaethol (rhifau 0844) o linell daear ond gall gostio llawer mwy os ydych yn galw o ffôn symudol neu o ffôn arall.

Swyddfeydd Cyngor Ar Bopeth
Mae swyddfeydd Cyngor Ar Bopeth yn rhoi cyngor o dros 3500 safle. Mae cyngor ar gael trwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb (weithiau hyd yn oed gydag ymweliad i’ch cartref), gwasanaethau ffôn lleol ac e-bost mewn rhai amgylchiadau

Bydd angen eich cod post arnoch i ddod o hyd i’ch swyddfa agosaf.

Useful information

This page has been provided by Citizens Advice and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.

There may be a charge for using some of Citizens Advice's services