Delio gyda gwrthdaro ar ôl gwahanu

Nid yw cael rhieni sydd wedi gwahanu yn niweidio plant – y gwrthdaro sy’n mynd law yn llaw â gwahanu sy’n gwneud y niwed. Gall cael lai o wrthdaro helpu pawb, ond yn bwysicach na hynny, helpu eich plentyn.

Y prif achosion o wrthdaro

Mae sawl maes sy’n achosi’r gwrthdaro mwyaf cyffredin rhwng rhieni sydd yn neu sydd wedi gwahanu:

Arian – Mae’n debygol bod gan y ddau ohonoch lai o arian nawr eich bod wedi gwahanu a gall hyn achosi llawer o straen.

Amser gyda’ch plentyn - Gall fod yn demtasiwn i rai rhieni defnyddio hyn er mwyn bargeinio.

Gwneud penderfyniadau- Gall fod yn rhwystrol i’r rhiant arall os ydych yn gwneud penderfyniadau am eich plentyn heb eu cynnwys.

Eich arddull a gwerthoedd magu plant - Os oes gennych farnau gwahanol am fagu eich plentyn gall hyn achosi tyndra a dadlau.

Perthnasau newydd – Efallai byddwch chi neu eich cynbartner wedi cael partner newydd a gall hyn gymryd amser i bawb addasu a dod i arfer.

Osgoi gwrthdaro

Pan ddaw at wrthdaro, y bobl sy’n colli allan fwyaf yw’r plant. Nid oes unrhyw un am i hyn ddigwydd. Felly mae’n hynod bwysig bod y ddau ohonoch yn gwneud eich gorau i osgoi gwrthdaro cymaint â phosib. Gallwch ddechrau trwy wneud y canlynol:

1. Deliwch gyda’ch emosiynau

Delio gydag unrhyw ddicter, euogrwydd neu emosiynau eraill y gallech fod yn eu teimlo yw’r cam cyntaf tuag at gydweithio gyda rhiant arall eich plentyn.

Nid oes angen i chi anghofio na maddau, ond efallai bydd eich plentyn angen i chi derbyn beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol er mwyn i’r ddau ohonoch allu bod yn rhieni da yn y dyfodol.

Os ydych angen help gyda hwn, ewch i Delio gyda’ch emosiynau.

2. Canolbwyntiwch ar eich plentyn

Canolbwyntiwch ar beth sydd orau ar gyfer eich plentyn yn hytrach na meddwl am eich “hawliau” fel rhiant. Oni bai bod perygl o niwed i’ch plentyn, ceisiwch beidio ag ymyrryd gyda gwerthoedd neu arddull magu plant y rhiant arall yn ystod eu hamser gyda’i gilydd.

Am fwy o wybodaeth am weithio gyda rhiant arall eich plentyn, ewch i Bod yn rhiant ar y cyd ar ôl wahanu

3. Cyfaddef pan ydych yn anghywir

Mae’n anodd, ond mae’r rhiant arall yn fwy tebyg o’ch parchu os byddwch yn barod i gyfaddef pan fyddwch yn anghywir.

4. Byddwch yn glir am beth rydych wedi cytuno arno

Mae camddealltwriaeth yn arwain at wrthdaro bron bob tro felly dylai’r ddau ohonoch fod yn glir am beth sydd angen ddigwydd a phryd.

5. Byddwch yn barod i gyfaddawdu

Mae cyfaddawdu yn golygu bod angen i’r ddwy ochr ildio rhywfaint. Os gall y ddau ohonoch wneud hyn, rydych yn fwy tebyg o wneud trefniadau fydd yn gweithio’n llwyddiannus ar gyfer eich teulu.

Am fwy o syniadau am sut i ddod o hyd i gyfaddawd, ewch i Siarad am gynhaliaeth plant.

Help i reoli gwrthdaro

Os ydych yn parhau i ymdrechu i ddelio gyda gwrthdaro ar eich pen eich hun, meddyliwch a chael rhywun i weithredu fel “cyfryngwr” yn ystod eich trafodaethau gyda rhiant arall eich plentyn. Gall hyn fod yn berthynas, cyfryngwr proffesiynol neu’n gyfreithiwr teulu.

Dewch o hyd i fwy am gyfryngu