Help ariannol i rieni sydd wedi gwahanu

Os ydych wedi gwahanu’n ddiweddar, gallech gael help ariannol gan y Llywodraeth.

Os ydych yn cael budd-daliadau yn barod

Hyd yn oed os am gyfnod byr yn unig rydych yn gwahanu, dylech ddweud wrth Gyllid a Thollau EM (ac os ydych yn cael unrhyw fudd-daliadau, y Ganolfan Byd Gwaith) eich bod wedi gwahanu. Bydd rhaid i chi hefyd ddweud wrthynt os ydych yn dechrau byw gyda’ch gilydd eto.

Pa help ariannol sydd ar gael

Mae’r rhan fwyaf o rieni sy’n byw gyda’u phlant yn cael Budd-dal Plant ac mae llawer hefyd yn gallu cael Credyd Treth Plant. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gallech hefyd gael yr help ariannol canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth
 • prydiau bwyd ysgol am ddim
 • presgripsiynau, triniaeth ddeintyddol a phrofion llygaid am ddim
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Treth Cyngor

Gall yr help gallech fod yn gymwys i’w gael newid, felly mae’n syniad da i edrych ar www.gov.uk am y wybodaeth ddiweddaraf.

Efallai byddwch hefyd am ddarllen y Canllaw arian i rieni (gwefan allanol) neu gysylltu gyda Cyngor Ar Bopeth (gwefan allanol) am fwy o wybodaeth.

Help i famau newydd

Os ydych yn feichiog neu’n disgwyl baban newydd dylech hefyd gael y gefnogaeth ganlynol gan y Llywodraeth:

 • Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn o £500
 • Amser i ffwrdd o’r gwaith wedi’i dalu ar gyfer archwiliadau a dosbarthiadau bod yn rhiant cyn genedigaeth baban newydd
 • Cyfnod mamolaeth (os ydych wedi bod yn gweithio yn eich swydd am 26 wythnos neu fwy)
 • Tâl mamolaeth
 • Lwfans Mamolaeth os na allwch gael Tâl Mamolaeth Statudol.

Mae rhai teuluoedd hefyd gallu cael talebau Dechrau Iachus gallant gyfnewid am laeth, ffrwythau a llysiau a fitaminau am ddim.

Help i rieni sy’n gweithio

Gofal Plant - Efallai gallech gael help gyda chostau gofal plant os ydych yn gweithio trwy gredydau treth neu drwy eich cyflogwr. Cysylltwch gydag adran Adnoddau Dynol neu Bersonél eich cyflogwr am fwy o fanylion.

Cyfnod rhieniol – Cyfnod rhieniol yw amser i ffwrdd o’r gwaith heb dâl er mwyn gofalu am blentyn. Mae gennych hawl gyfreithiol i gyfnod rhieniol os ydych wedi’ch enwi ar dystysgrif geni neu dystysgrif mabwysiadu’r plentyn, neu fod gennych hawl cyfreithiol rhieniol dros y plentyn.

Oriau gweithio hyblyg – Efallai bydd gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio oriau hyblyg. Gall hyn olygu gweithio yn ystod y tymor ysgol neu rannu swydd.

Ewch i www.gov.uk (gwefan allanol) neu Cyngor Ar Bopeth (gwefan allanol) i gael mwy o wybodaeth am hawliau gweithio rhieni.

I ddod o hyd i fanylion darparwyr gofal plant yn eich ardal ewch i:

www.scottishchildcare.gov.uk (gwefan allanol) os ydych yn byw yn Yr Alban.

neu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich awdurdod lleol os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr.