Arian ar ôl gwahanu

Fel rhiant sydd wedi gwahanu, mae eich sefyllfa ariannol yn debygol o fod wedi newid. Ond mae’n bwysig i chi trefnu eich arian mor gynted â phosibl fel y gallwch sicrhau bod eich plentyn yn cael eu cynnal yn ariannol.

Eich sefyllfa ariannol newydd

Os ydych wedi bod yn rhan o berthynas sydd wedi dod i ben yn ddiweddar, mae tair prif beth sy’n debyg o fod angen i chi eu gwneud:

1. Rhannu unrhyw asedau ar y cyd rydych yn berchen ar gyda’ch cynbartner.

2. Sicrhau bod gennych chi a nhw ddigon i fyw arno.

3. Sicrhau bod eich plentyn yn cael y gofal ariannol.

Cymryd rheolaeth dros eich arian

Gall fod yn anodd meddwl am arian pan fod cymaint o bethau eraill yn mynd ymlaen. Ond mae llawer o rieni’n teimlo bod cael rheolaeth dros eu harian gwerth yr ymdrech.

Yn ogystal â sicrhau bod eich plentyn yn cael eu darparu ar eu cyfer, gall eich helpu chi i:

  • gwella eich hunan barch
  • symud ymlaen gyda’ch bywyd
  • dangos eich bod yn fodel rôl dda i’ch plentyn
  • dysgu eich plentyn sut i reoli arian a fydd o help iddynt yn y dyfodol.

Dyma dair ffordd y gallwch ddechrau cymryd rheolaeth dros eich arian:

1. Delio gydag unrhyw ddyledion. Os ydych mewn dyled neu’n poeni am gael eich hunan i mewn i ddyled, deliwch gyda hwn yn syth. Am help proffesiynol, mae llawer o sefydliadau defnyddiol eraill gall eich helpu.

2. Edrych i weld os ydych yn gymwys i unrhyw help ariannol (fel budd-daliadau neu gredydau treth). Ewch i Help ariannol i rieni sydd wedi gwahanu am fwy o wybodaeth am hyn.

Siarad am arian

Gall siarad am arian gyda’r rhiant arall fod yn anodd. Ond, fel rydym wedi dweud yn barod, mae’n bwysig iawn i chi gwneud trefniadau ar gyfer eich plant mor gynted â phosibl.

Gobeithio bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu chi i siarad am arian gyda rhiant arall eich plentyn:

Byddwch yn realistig.Os ydych wedi gwahanu’n ddiweddar, mae’n debyg y bydd rhaid i chi a’r rhiant arall gwneud addasiadau i’ch ffordd o fyw.

Cadwch y ffocws ar eich plentyn.Meddyliwch am beth sydd angen ar eich plentyn fel y gallwch chi a’r rhiant arall gyfrannu tuag at hyn.

Ceisiwch fod yn hyblyg.Bydd sefyllfa ariannol y ddau ohonoch yn debyg o newid eto, felly os ydych yn fodlon cyfaddawdu nawr, bydd yn haws i newid pethau yn y dyfodol.

I gael mwy o arweiniad am gael trafodaeth gyda rhiant arall eich plentyn, ewch i siarad am gynhaliaeth plant.

Osgoi dadlau am arian

Arian yw un o’r achosion mwyaf o wrthdaro i rieni sy’n byw ar wahân. Fel rydym wedi dweud yn barod, fel arfer mae llai i fyna o amgylch a gall hyn arwain at straen, dicter a dadlau.

Hefyd, gall fod yn ddeniadol i ddefnyddio arian i gael dial am unrhyw ddrygioni rydych yn teimlo sydd wedi cymryd lle, pa un ai trwy atal taliadau neu geisio ‘eu bwrw mewn man gwan’.

Ond gall gwrthdaro fod yn niweidiol iawn i blant. Felly mae’n bwysig eich bod yn gwneud eich gorau glas i wneud trefniadau ariannol sy’n gofalu am bawb yn eich teulu sydd nawr wedi gwahanu, a cheisiwch wneud hyn mewn ffordd resymol.

Mae llawer o awgrymiadau am ddelio gyda gwrthdaro a chydweithio yn ein canllaw, Rheoli gwrthdaro gyda rhiant arall eich plentyn.