Trais yn y cartref

Mae’r tudalen yma ar gyfer unrhyw un sydd wedi dioddef, neu sydd yn dioddef o drais yn y cartref. Er nad ydym yn arbenigwyr yn y maes yma, rydym yn gwybod y gall trais yn y cartref fod yn rheswm i rieni wahanu a gall effeithio ar yr emosiynau rydych chi a’ch plentyn yn eu teimlo.

Trais yn y cartref yw pan fydd person yn ymddwyn mewn ffordd sy’n fygythiol neu dreisgar neu sy’n cam-drin eraill yn y teulu, partner neu gynbartner. Gall hyn fod yn seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol neu emosiynol.

Os ydych yn dioddef o drais yn y cartref – nid ydych ar eich pen eich hunan. Mae trais yn y cartref yn cyfrannu tuag at bron i chwarter bob trosedd treisgar a gofnodir yng Nghymru a Lloegr.

Gallwch gysylltu gyda’r mudiadau arbenigol a restrir yma:

Mae mwy o help hefyd ar gael:

  • Gall eich meddyg teulu gyfeirio chi a’ch plentyn at gorff lleol am gymorth emosiynol neu seicolegol.
  • Ceir Uned Ddiogelwch Cymunedol ym mhob gorsaf heddlu.
  • Gallai fod yn ddyletswydd ar eich awdurdod lleol i roi llety argyfwng i chi.
  • Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ddyletswydd i helpu unrhyw blentyn sydd angen llety argyfwng.
  • Gall llys wneud gorchymyn i gadw’r person sy’n eich camdrin draw.