Eich emosiynau

Os ydych wedi gwahanu’n ddiweddar, os ydych yn mynd drwy’r broses o wahanu ar hyn o bryd, neu hyd yn oed os ydych wedi gwahanu ers sbel, gallech fod yn cael trafferth delio gyda’ch emosiynau. Ond mae’n bwysig eich bod yn dysgu symud ymlaen, fel eich bod chi a’r rhiant arall yn gallu canolbwyntio ar wneud trefniadau ar gyfer y plant.

Deall eich emosiynau

Mae rhai arbenigwyr yn dweud bod nifer o wahanol gamau mae rhieni sy’n gwahanu (a phlant) yn mynd drwyddynt. Mae’r pump cam isod yn rhai cyffredin.

Cyfnod 1 – Sioc

Cyfnod 2 – Gwadu

Cyfnod 3 – Dicter

Cyfnod 4 – Galaru

Cyfnod 5 – Derbyn

Gall deall pa gam rydych ynddo eich helpu i deimlo’n fwy abl i adnabod a delio gyda’ch emosiynau. Ond ceisiwch gofio bod pawb yn delio gyda gwahanu mewn ffyrdd gwahanol.

Am fwy o wybodaeth am sut gall eich plentyn fod yn teimlo, a sut i ddelio gyda’r sefyllfa, ewch i Helpu eich plentyn gyda gwahanu.

Ymdrin gydag emosiynau negyddol

Tra ei bod yn naturiol i deimlo’n ddrwg am gyfnod ar ôl gwahanu, yn ddiweddarach byddwch eisiau delio gyda’r teimladau negyddol hynny. Fel arall, bydd yn anodd ofnadwy i roi’r gorffennol tu cefn i chi ac edrych i’r dyfodol.

Nid ydych ar eich pen eich hun - mae llawer o bobl wedi teimlo fel rydych chi’n teimlo ac wedi llwyddo i newid pethau er gwell.

Nid yw’r atebion i gyd gennym, ac efallai nad oes ateb cyflym. Ond mae llawer o bethau y gallwch wneud i helpu chi eich hun. Dyma rai enghreifftiau:

  • Chwilio am ffyrdd i roi hwb i’ch hunan barch
  • Meddyliwch yn bositif
  • Gosodwch nod i anelu ato yn y dyfodol

Gofynnwch am help os oes ei angen arnoch

Gall rhywbeth syml fel siarad am eich sefyllfa eich helpu i ddelio gyda’ch emosiynau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymddiried yn rhywun sydd â diddordeb yn eich lles chi yn bennaf, ac nid rhywun sy’n mynd i ddweud ‘Dywedais wrthyt na fyddai’r berthynas yn gweithio.’

Os ydych am siarad gyda rhywun y tu allan i’ch cylch o ffrindiau a pherthnasau, ystyriwch edrych am grŵp cymorth yn lleol neu siaradwch gyda gweithiwr iechyd proffesiynol fel eich meddyg teulu neu ymwelydd iechyd

Os ydych yn chwilio am wybodaeth, cyngor neu os ydych ddim ond eisiau siarad am sut rydych yn teimlo gydag eraill sydd yn yr un sefyllfa, mae mudiadau eraill defnyddiol ar gael i’ch helpu hefyd.

Pryd i gael help proffesiynol

Os bydd pethau yn mynd yn ormod, yna efallai bydd orau i chi weld eich meddyg teulu, yn enwedig os:

  • bydd eich emosiynau yn dal i fod yn ormod i chi
  • bydd gennych symptomau o bryder ac iselder ysbryd - gall y rhain gynnwys teimlo’n finiog, neu’n isel neu’n drist yn gyson
  • nid ydych yn cysgu, neu
  • rydych yn pryderu am broblemau eraill.

Mae un o bob pump yn ymweld â’i meddyg teulu tra eu bod yn mynd drwy wahanu. Mae’n gallu bod o help gwirioneddol mewn llawer o amgylchiadau.