Cynhaliaeth plant a threfniadau cyswllt

Mae llawer o rieni yn teimlo y dylai bod cysylltiad rhwng cynhaliaeth plant a faint o amser mae plentyn yn treulio gyda’r ddau riant. Nid yw hyn yn rhywbeth sy’n cael ei chydnabod o fewn cyfraith deuluol na chyfraith cynhaliaeth plant.

Os mai chi yw’r rhiant sy’n byw ar wahân i’ch plentyn

Nid yw rhoi cymorth ariannol yn rhoi hawl awtomatig i chi gael cyswllt gyda’ch teulu.

Ond mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu ar gyfer eich plentyn yn ariannol. Gall hyn fod yn boenus, ond mae’n rhaid cwrdd ag anghenion eich plentyn, hyd yn oed os nad ydych yn eu gweld mor aml ag yr hoffech.

Hefyd, gall rhieni wneud trefniadau am bethau eraill yn haws unwaith byddant wedi cytuno ar gynhaliaeth plant – felly yn aml mae’n gymhelliad i drefnu’r ochr ariannol. Hefyd, gall y trefniant cynhaliaeth plant a wnewch ystyried yr amser byddwch yn gofalu eich plentyn yn rheolaidd, yn ogystal â mathau arall o gymorth ariannol.

Os mai chi yw’r rhiant gyda phrif ofal o’ch plentyn

Beth bynnag sydd wedi digwydd rhyngoch chi a rhiant arall eich plentyn, mae eich plentyn dal angen cael perthynas gyda nhw, oni bai bod perygl iddynt gael niwed o wneud hyn.

Mae ymchwil yn dangos pan fydd gan blant berthynas positif gyda’r ddau riant, yna byddant hwy’n fwy tebygol o:

  • gwneud yn well yn ysgol
  • aros allan o drwbl
  • cael safonau uwch o hunan-barch
  • datblygu perthnasau iach fel oedolion

Hefyd, os gallwch gytuno gyda’r rhiant arall pryd gallant dreulio amser gyda’ch plentyn, mae’n debygol o wneud pethau’n haws i chi gweithio gyda’ch gilydd ar drefniadau ariannol.

Felly, er y gallai hyn fod yn anodd ei wneud ar hyn o bryd, gallai siarad am drefniadau cyswllt gyda rhiant arall eich plentyn fod yn ddefnyddiol i bawb.

Help gyda datrys materion cyswllt

Mae nifer o rieni yn ei chael yn ddefnyddiol bod rhywun diduedd yn bresennol yn ystod sgyrsiau am drefniadau ar gyfer plant. Gelwir hyn yn cyflafareddu.

Mwy o wybodaeth am gyfryngu.

Neu, gallwch ddefnyddio Canolfan Cyswllt Plant. Mae’r rhain yn fannau diduedd lle gall plant fwynhau cyswllt diogel gyda’r rhiant arall.

Mwy o wybodaeth am Canolfannau Cyswllt Plant (external website).

Hyd yn oed os na allwch wneud trefniadau ar gyfer eich plentyn eich hunain, dylech wneud yn siŵr eich bod yn eu cynnal yn ariannol.

Hyd yn oed os nai allwch wneud trefniadau ar gyfer eich plentyn eich hunain (trwy cytundeb teuluol ), dylech wneud yn siŵr eich bod yn eu cynnal yn ariannol.

Mwy o wybodaeth amdulliau eraill o drefnu cynhaliaeth plant.