Cyfryngu

Cyfryngu yw pan fydd cyplau sy’n gwahanu neu sydd wedi gwahanu yn cwrdd gyda rhywun sydd wedi cael eu hyfforddi i helpu pobl i ddod i benderfyniadau ymarferol, gan gynnwys gwneud trefniadau ar gyfer plant. Gall bob rhiant ddewis mynd trwy gyfryngu – hyd yn oed y rhai sydd wedi gwahanu ers amser hir neu sydd heb fyw gyda’i gilydd o gwbl.

Oes rhaid i mi ddefnyddio cyfryngu?

Ar ôl newid yn y gyfraith yn 2011, mae disgwyl i chi geisio datrys materion drwy gyfryngu cyn i chi wneud cais i’r llys os ydych yn y broses o wahanu’n gyfreithiol ar hyn o bryd.

Mae rhai eithriadau i hyn, a gall y rheolau fod yn gymhleth. Rydym yn argymell y dylech chwilio am gymorth arbenigol i weld sut y bydd y rheolau yma yn effeithio arnoch chi.

Sut gall cyfryngu eich helpu

Gall cyfryngu:

  • helpu chi i wneud penderfyniadau cyn neu ar ôl gwahanu neu ysgaru.
  • helpu’r ddau ohonoch i weithio gyda’ch gilydd er mwyn penderfynu beth sydd orau i’ch plentyn.
  • lleihau gwrthdaro rhyngoch chi a rhiant arall eich plentyn.
  • arwain at gytundeb hyblyg, hir dymor ar gyfer pethau fel cynhaliaeth plant.
  • bod yn rhatach na mynd i’r llys.

Costau cyfryngu

Gall fod yn anodd cyfrifo faint allai cyfryngu gostio. Os ydych yn gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol, gall hynny fod yn rhad ac am ddim. Ond os ydych yn talu am hyn eich hun, gall y costau amrywio o un cyfryngwr i’r llall. Gall y gost am gyfryngu amrywio rhwng Lloegr, Cymru a’r Alban hefyd.

Peidiwch â bod ofn gofyn am y costau cyn cytuno ar unrhyw sesiynau cyfryngu. Cofiwch, waeth faint yw’r gost, yn aml, gall cyfryngu fod yn rhatach na mynd i’r llys.

Os na allwch fforddio i dalu am gyfryngu

Os na allwch fforddio i dalu am gyfryngu proffesiynol ac na allwch gael hyn am ddim, yna gallwch ofyn i rywun rydych yn ei adnabod i fod yn gyfryngwr i chi.

Gallant eich helpu gyda:

  • osgoi dweud neu wneud pethau sy’n gallu gwneud y sefyllfa’n waeth
  • cadw pawb yn canolbwyntio ar beth sydd orau i’r plant
  • dod i gytundeb gyda rhiant arall eich plentyn

Gwnewch yn siŵr eu bod yn rhywun sydd gennych ffydd ynddynt ac sy’n gallu aros yn ddiduedd.