Polisi preifatrwydd

Maer dudalen hon yn egluro ein polisi preifatrwydd a sut rydym yn defnyddio a diogelu gwybodaeth bersonol.

Pa wybodaeth fyddwn yn ei chasglu gan ymwelwyr ir wefan?

Byddwn yn casglu dau fath o wybodaeth gan ymwelwyr i'r wefan: adborth (trwy e-bost gan ymwelwyr) a gwybodaeth ar ddefnydd o'r wefan o'r ffeiliau log.

Ffeiliau log

Mae ffeiliau log yn ein galluogi i gofnodi'r defnydd o'r wefan a wneir gan ymwelwyr. Nid yw'r ffeiliau log yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio er mwyn canfod pwy ydych. Defnyddir y wybodaeth hon i wneud newidiadau i osodiad y wefan ac i'r wybodaeth a gynhwysir ynddi.

Adborth

Croesawn eich sylwadau am y wefan hon. Gallwch roi sylwadau trwy ein ffurflen gyswllt. Unwaith y byddwn wedi anfon ymateb atoch, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges fel cyfeirnod ac at ddibenion monitro.

Yn ôl i dop y dudalen

Cwcis

"Cookies" yw'r enw ar ddarnau o ddata a gaiff eu creu yn aml wrth i chi ymweld â gwefan, a chânt eu cadw yn y cyfeiriadur "cookies" ar eich cyfrifiadur.

Nid yw'r cookies a ddefnyddiwyd gennym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio er mwyn canfod pwy ydych. Gallwch osod eich cyfrifiadur i dderbyn pob cookie, neu i'ch rhybuddio pan fydd cookie yn cael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cookie ar unrhyw adeg.

Cewch fwy o wybodaeth am ba cwcis rydym yn eu defnyddio a pham ewch i’n tudalen cwcis.

Gwybodaeth bersonol

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol berthnasol gennych wrth i chi ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.

Mae'r wybodaeth bersonol a gasglwn yn dibynnu os ydych yn gofyn am:

  • gwybodaeth a chymorth am gynhaliaeth plant, neu
  • gwneud cwyn, neu
  • rhoi adborth cyffredinol i ni.

Gall y wybodaeth a gesglir gynnwys manylion personol fel eich enw a'ch cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a manylion yr ymholiad penodol.

Cofiwch: Nid oes rhaid i chi roi eich manylion personol er mwyn defnyddio'r gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant, ond os byddwch yn dewis peidio, gall hyn effeithio ar sut byddwn yn delio â'ch cwyn neu'ch ymholiad.

Opsiynau Cynhaliaeth Plant a'r Ddeddf Diogelu Data

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn deall eich pryderon am gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.

Yn ôl Deddf Diogelu Data 1998, mae gennych yr hawl i ofyn am gael gweld pa wybodaeth sydd gennym wedi ei storio amdanoch ar ein cyfrifiaduron, neu ar ein ffeiliau papur.

Bydd angen i chi wneud eich cais yn ysgrifenedig, naill ai ar bapur, neu drwy ein ffurflen gyswllt, a bydd angen i chi gynnwys y wybodaeth ganlynol gydach cais:

  • eich enw llawn, ac
  • eich cyfeiriad, ac
  • rhif cyfeirnod unigryw gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant, os oes un gennych, ac
  • eich Rhif Yswiriant Gwladol, a
  • manylion am ba wybodaeth rydych am ei gweld.

Ysgrifennwch subject access request ar ben eich llythyr neu yn y maes testun ar eich e-bost.

Rydym angen yr holl fanylion hyn er mwyn cadarnhau pwy ydych ac i ddiogelu eich preifatrwydd. Dylech gynnwys unrhyw fanylion a allai ein helpu i ddod o hyd ich manylion hefyd.

Unwaith byddwch wedi ysgrifennu eich llythyr, dylech ei anfon atom drwy naill ai:

Ysgrifennu atom yn:
Child Maintenance Options
PO Box 578
ROTHERHAM
S63 3FP
Defnyddio ein ffurflen gyswllt.

Yn ôl i dop y dudalen

Unwaith bydd gennym eich cais ysgrifenedig ar holl fanylion sydd eu hangen arnom, byddwn yn anfon copi atoch or wybodaeth rydych wedi gofyn amdani os yw gennym o fewn 40 diwrnod.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Datguddio gwybodaeth

Lle bo angen datguddiad o wybodaeth yn ôl y Ddeddfwriaeth Cynnal Plant ni fydd y datguddiad hwnnw yn torri ar y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Dyma fydd yr achos hyd yn oed os bydd y cleient yn gwrthwynebu i'w gwybodaeth bersonol gael ei datguddio neu os na fyddant wedi darparu unrhyw ganiatâd penodol i ddatguddio'r wybodaeth.

Er enghraifft, mae Rheoliad 9A o'r Rheoliadau Cynnal Plant (Gwybodaeth, Tystiolaeth a Datguddiad) 1992 yn caniatáu'r datguddiad o wybodaeth a roddir gan un parti i'r llall o dan amgylchiadau penodol.

Mae adran 35 o'r Ddeddf Diogelu Data 1998 yn caniatáu'r datguddiad o wybodaeth mewn unrhyw achos lle bo angen y datguddiad drwy neu o dan ymddeddfiad, neu yn ôl unrhyw reol o'r gyfraith neu drwy orchymyn llys.

Os byddwch am gael gwybod mwy am ba wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth edrychwch ar y Ddeddf Diogelu Data 1998. Gallwch hefyd ymweld â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi'i ddiweddaru ar y dudalen hon. Trwy adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd gellir sicrhau y byddwch wastad yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y gallwn ei rhannu gyda phartïon eraill.

Yn ôl i dop y dudalen