Cynhaliaeth plant os oes rhiant yn byw dramor

Mae sawl ffordd i drefnu sut i dalu cynhaliaeth plant os ydy rhiant ddylai dalu cynhaliaeth yn byw dramor. Gall yr opsiwn gorau i chi ddibynnu ar ba wlad mae’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth yn byw ynddi.

Gwneud cytundeb teuluol

Gallwch wneud cytundeb teuluol gyda rhiant arall eich plentyn, hyd yn oed os ydych yn byw mewn gwahanol wledydd.

I lawer o rieni, dyma’r ffordd gyflymaf a hwylusaf i drefnu cynhaliaeth plant, gan nad yw’n cynnwys unrhyw un arall a gellir ei addasu i weddu i’ch amgylchiadau unigol.

Defnyddio gwasanaethau cynhaliaeth plant statudol y DU

Os ydy’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth plant yn byw dramor, efallai y gallwch dal ddefnyddio un o wasanaethau cynhaliaeth plant statudol y DU (yr Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant), os ydy’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant:

 • yn was sifil
 • yn gweithio i Wasanaeth Llysgenhadol Ei Mawrhydi
 • yn aelod o’r Lluoedd Arfog
 • yn gweithio i gwmni sy’n seiliedig ac wedi ei gofrestru yn y DU
 • yn gweithio ar secondiad i ‘gorff penodedig’, fel awdurdod iechyd rhanbarthol neu awdurdod lleol.

Os ydy’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth yn byw yn Awstralia

Os ydy’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth yn byw yn Awstralia, efallai y gall y CSA yn Awstralia eich helpu gyda chynhaliaeth plant.

Cewch fwy o wybodaeth drwy fynd i wefan CSA Awstralia

Os ydy’r rhiant ddylai dalu yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd

Ers 18 Mehefin 2011, rhaid i wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd (EU) orfodi:

 • gorchmynion llys am gynhaliaeth plant
 • penderfyniadau a wneir gan wasanaeth cynhaliaeth plant statudol (yr Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant)

Golyga hyn y gellir gorfodi trefniadau cyfreithiol ffurfiol (er enghraifft gorchmynion llys) ar gyfer cynhaliaeth plant os oes un o’r canlynol yn gymwys:

 • mae’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth nawr yn byw yn rhywle arall yn yr Undeb Ewropeaidd ac mae’r rhiant ddylai gael cynhaliaeth plant yn byw yn y DU
 • mae’r rhiant ddylai gael cynhaliaeth nawr yn byw yn rhywle arall yn yr Undeb Ewropeaidd ac mae’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant yn byw yn y DU
 • mae gan y rhiant ddylai dalu cynhaliaeth asedau gwerthfawr yn y DU – er enghraifft, eiddo, ceir neu arian

Dim ond os bydd y ddau beth canlynol yn gymwys y gall gwledydd yr Undeb Ewropeaidd orfodi bod ôl-ddyledion cynhaliaeth plant yn cael eu talu:

 • Mae’r ôl-ddyledion yn dod o achos gyda’r Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • mae’r ôl-ddyledion yn deillio o bryd roedd y ddau riant yn byw yn y DU

Os ydy’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant yn byw y tu allan i Awstralia a’r Undeb Ewropeaidd

Gall rhieni sydd ganddynt orchymyn llys ar gyfer cynhaliaeth plant geisio cael gorfodi hyn mewn gwlad dramor. Os ydych am gael gwneud hyn, bydd angen i chi gysylltu gyda’r llys ble gwnaed y gorchymyn.

Gall rhieni hefyd ofyn i awdurdodau tramor greu gorchymyn ar gyfer cynhaliaeth plant ar eu rhan. Os byddwch am wneud hyn, bydd angen i chi gysylltu gyda’ch llys ynadon lleol (neu lys y siryf yn yr Alban).

Defnyddiwch y cysylltiadau canlynol i weld ble mae eich llys lleol.

Gorfodi Cytbwys o Orchmynion Cynhaliaeth

Mae gan y DU gytundebau rhyngwladol gyda mwy na 100 gwlad o ran cynhaliaeth plant. Gelwir y trefniadau yma yn Gorfodi Cytbwys o Gynhaliaeth Plant (REMO).

Os oes trefniadau REMO mewn grym, mae’n golygu:

 • Gellir cofrestru gorchmynion cynhaliaeth a wneir gan lysoedd yn y DU mewn gwledydd eraill a’u gorfodi yn y gwledydd hynny
 • Gellir cofrestru gorchmynion cynhaliaeth a wneir mewn gwledydd tramor yn llysoedd y DU

Cewch wybod mwy am drefniadau REMO a sut i roi hyn mewn grym mewn un lle drwy fynd i www.gov.uk.