Gorchmynion Cydsynio a chofnodion cytundeb (minute of agreement)

Gall rhieni sy’n byw ar wahân hefyd drefnu cynhaliaeth plant gan ddefnyddio gorchymyn llys (yng Nghymru a Lloegr), neu gofnod cytundeb (minute of agreement)(yn Yr Alban). Byddwch fel arfer angen cael cyngor cyfreithiol i wneud hyn, a thalu costau cyfreithiol.

Gorchymyn cydsynio (Cymru a Lloegr)

Mae gorchymyn cydsynio yn orchymyn a wnaed gan lys yng Nghymru neu Lloegr. Mae’n gwneud cytundeb rhwng dau barti yn gyfreithiol rhwym. Gall y llysoedd wneud gorchymyn cydsynio am gynhaliaeth plant sy’n dweud bod rhaid i’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth gadw at y taliadau cynhaliaeth plant a gytunwyd arnynt.

Mae hyn yn gymwys i gytundebau rhwng rhieni ac i drefniadau a wnaed drwy gyfreithwyr. Gellir gorfodi gorchymyn cydsynio drwy’r llysoedd os na fydd un o’r rhieni yn cadw at beth a gytunwyd arno.

Gall mynd i’r llys a defnyddio cyfreithiwr fod yn ddrud. Ni fydd Cymorth Cyfreithiol bob amser yn gallu talu am y costau yma os mai dim ond i gael gorchymyn cydsynio am gynhaliaeth plant rydych yn mynd i’r llys.

Cofnod cytundeb (minute of agreement) (Yr Alban)

Yn Yr Alban, gall rhieni gytuno rhwng ei gilydd ar gofnod cytundeb neu gyda help cyfreithiwr. Yna caiff ei nodi yn y “Books of Council and Session”. Bydd hyn yn galluogi i’r gorchymyn cydsynio (minute of agreement) (Yr Alban) gael ei orfodi drwy’r llysoedd os na fydd un o’r rhieni yn cadw at beth gytunwyd arno yn y llys.

Beth arall sydd angen i chi wybod am orchmynion cydsynio a chofnodion cytundeb (minute of agreement)

Er mwyn gwneud un o’r mathau yma o gytundebau, byddwch angen:

  • gwybodaeth am eich incwm, ac incwm y rhiant arall os ydych yn ei wybod
  • manylion o gostau byw eich plentyn, fel costau ysgol, dillad a bwyd
  • y dyddiad rydych yn bwriadu adolygu eich cytundeb

Pwysig: Ar hyn o bryd, ni all rhieni sefydlu cytundeb cynhaliaeth plant statudol o fewn 12 o sefydlu gorchymyn cydsynio a chofnod cytundeb (minute of agreement). Os oes gan rieni gorchymyn cydsynio a chofnod cytundeb (minute of agreement) a wnaed cyn Ebrill 2003 ni allant yn ôl y gyfraith sefydlu cytundeb statudol.

Am fwy o wybodaeth am orchmynion cydsynio a chofnodion cytundeb (minute of agreement) ewch i www.gov.uk.