Trefniadau statudol

Gallech benderfynu gwneud trefniadau drwy wasanaeth cynhaliaeth plant statudol. Os felly, bydd y gwasanaeth sy’n rheoli eich achos yn cyfrifo faint o gynhaliaeth plant ddylai gael ei dalu a gallant orfodi unrhyw daliadau a fethir. Gallwch ddewis os ydych am ddefnyddio’r gwasanaeth casglu yn llawn neu reoli taliadau rhwng eich gilydd.

Os oes gennych achos ar hyn o bryd gyda’r Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant a bod gennych gwestiwn am eich achos, byddwch angen ffonio’r gwasanaeth sy’n rheoli eich achos. Bydd y rhif sydd angen i chi ei ffonio ar unrhyw lythyr y byddant wedi anfon atoch.

Ni all Opsiynau Cynhaliaeth Plant helpu gydag achosion unigol y gwasanaeth statudol.

Cynhaliaeth Uniongyrchol (Asiantaeth Cynnal Plant) a Thalu Uniongyrchol (Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant)

Gyda threfniadau Cynhaliaeth Uniongyrchol neu Dalu Uniongyrchol, bydd y gwasanaeth sy’n rheoli eich achos yn cyfrifo cynhaliaeth plant ond ni fyddant yn ei chasglu. Bydd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn gwneud taliadau yn uniongyrchol i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth.

Unwaith bydd y gwasanaeth statudol wedi cyfrifo’r swm, eich cyfrifoldeb chi yw cytuno gyda’r rhiant arall sut a phryd i dalu’r arian. Mae’n syniad da i gadw cofnod o’ch taliadau, rhag ofn bod unrhyw broblemau yn y dyfodol.

Y prif wahaniaeth rhwng trefniadau Cynhaliaeth Uniongyrchol neu Dalu Uniongyrchol a chytundeb teuluol yw mai’r gwasanaeth statudol sy’n pennu’r swm - ac mae hynny yn ei wneud yn gyfreithiol rhwym. Os na fydd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn cadw at eu taliadau, gall y rhiant sy’n cael cynhaliaeth ofyn i’r gwasanaeth sy’n rheoli’r achos i gymryd camau i orfodi’r taliad.

Casglu a Thalu

Gyda threfniadau Casglu a Thalu, bydd y gwasanaeth sy’n rheoli eich achos yn casglu taliadau gan y rhiant sy’n talu cynhaliaeth , ac yn eu pasio ymlaen i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth.

Os byddwch angen help i benderfynu pa fath o drefniadau sydd orau i chi, ewch i’r adran cymharu eich opsiynau.

Neu, gallwch ein ffonio yn gyfrinachol ar 0800 899 0988 i drafod eich opsiynau.

Cewch fwy o wybodaeth am sut i drefnu taliadau drwy ddarllen ffyrdd i dalu cynhaliaeth.

Sut mae’r gwasanaeth statudol yn cyfrifo cynhaliaeth

Mae’r Asiantaeth Cynnal Plant a’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn defnyddio fformiwla safonol i gyfrifo symiau cynhaliaeth plant.

Mae’r fformiwla yma yn ystyried:

  • incwm y rhiant sy’n talu
  • y nifer o blant sydd angen cynhaliaeth plant
  • pa mor aml bydd y plant hynny yn aros dros nos gyda’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth plant
  • os oes unrhyw blant eraill y mae’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth (neu eu partner os yn berthnasol) yn cael budd-dal plant ar eu cyfer
  • os yw’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth hefyd yn talu cynhaliaeth plant ar gyfer unrhyw blant eraill

Mae’r fformiwla ar gyfer cyfrifo cynhaliaeth plant yr un fath os yw’r rhiant yn hunangyflogedig, er bod yn rhaid iddynt felly roi tystiolaeth o’u hincwm eu hunain.

Bydd ein cyfrifydd cynhaliaeth plant yn rhoi syniad i chi o faint o gynhaliaeth plant fyddai yn daladwy drwy’r Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gall Opsiynau Cynhaliaeth Plant hefyd rhoi cyfrifiad sylfaenol i chi dros y ffôn.

Mae rhai rhieni yn gweld bod y wybodaeth yma yn rhoi man cychwyn defnyddiol iddynt ar gyfer cyfrifo cytundeb teuluol.

Sut gall y gwasanaeth statudol orfodi taliadau

Mae trefniadau drwy’r Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gyfreithiol rhwym. Golyga hyn y gall y gwasanaeth sy’n rheoli eich achos gymryd camau gorfodi os na fydd taliadau yn cael eu gwneud.

Mae gan y gwasanaethau statudol y pŵer i orfodi gwerthu eiddo, cofrestru ôl-ddyledion cynhaliaeth plant fel dyled, a hyd yn oed – drwy’r llysoedd – cymryd trwyddedi gyrru a charcharu rhieni sy’n osgoi talu.

Gallwch gael gwybod mwy am y gwasanaethau cynhaliaeth plant statudol drwy ddarllen ein hadran Cwestiwn ac ateb.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am sut mae’r gwasanaethau cynhaliaeth plant statudol yn cyfrifo cynhaliaeth plant ac yn rheoli achosion yn www.gov.uk.

Am faint fydd trefniadau statudol yn parhau?

Gall trefniadau cynhaliaeth plant statudol barhau hyd nes bydd eich plentyn yn 20 oed os ydynt mewn addysg llawn amser, heb fod yn addysg uwch (hyd at Safon A neu debyg yng Nghymru a Lloegr, a hyd at safon Higher neu Advanced Higher yn yr Alban).

Os ydych wedi agor achos gyda’r Asiantaeth Cynnal Plant neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, gallwch ei gau ar unrhyw bryd a gwneud eich trefniadau eich hunain yn lle hynny, os byddwch yn penderfynu y byddai cytundeb teuluol yn well i chi a’ch teulu.