Ffyrdd i dalu cynhaliaeth plant

Yn dibynnu ar y math o drefniant sydd gyda chi, mae sawl ffordd o dalu cynhaliaeth plant.

Talu cynhaliaeth plant pan fod gennych gytundeb teuluol

Gyda chytundeb teuluol gallwch chi a’r rhiant arall penderfynu rhwng eich gilydd sut a phryd y byddwch yn cynnal eich plentyn.

Er enghraifft, gallwch gytuno bod y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn talu canran o’u hincwm, neu brynu eitemau yn uniongyrchol i’r plentyn, fel esgidiau ysgol.

Dewch o hyd i fwy am gytundebau teuluol

Cael help gyda siarad am gynhaliaeth plant

Talu trwy archeb sefydlog

Os ydych wedi cytuno ar daliadau rheolaidd sefydlog gallech drefnu archeb sefydlog. Dyma ble fyddwch yn anfon arian yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu chi i mewn i gyfrif rhywun arall.

Os chi yw’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth, gall archeb sefydlog eich helpu chi i:

  • cadw cofnod o’r taliadau a wneir gennych
  • atal dyledion rhag cronni
  • rheoli eich arian yn fwy hawdd

Defnyddio gwasanaeth trosglwyddo arian

Dewis arall yw defnyddio gwasanaeth trosglwyddo arian. Yn ogystal â’r manteision a nodir uchod, gyda’r ffordd yma o dalu, nid oes angen i chi rhannu eich manylion banc gyda’r rhiant arall.

Mae sawl gwasanaeth trosglwyddo arian gallech ddewis defnyddio, fel:

  • PayPal - Mae PayPal yn cynnig gwasanaeth trosglwyddo arian ar lein neu "e-money".
  • MoneyGram – Gyda MoneyGram gallwch drosglwyddo arian trwy Swyddfa’r Post, neu gallwch wneud hyn ar lein.

Pwysig - efallai bydd rhai o’r gwasanaethau yma yn codi ffi. Dylech ofyn i’r darparwr gwasanaeth i sicrhau eich bod yn deall os bydd unrhyw ffioedd yn berthnasol.

Newid eich ffordd o dalu os bydd eich amgylchiadau’n newid

Gyda chytundeb teuluol os bydd eich amgylchiadau’n newid gallech gytuno i newid eich ffordd o dalu.

Er enghraifft, os bydd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn colli eu swydd, gallech leihau eu taliadau cynhaliaeth plant dros dro ac yna eu cynyddu unwaith eto pan maent yn ôl yn y gwaith.

Neu, os bydd angen i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth gwneud atgyweiriadau argyfwng i’w cartref, gall y rhiant sy’n talu cynhaliaeth helpu tuag at y gost trwy dalu cyfandaliad, yn lle eu taliadau rheolaidd.

Talu cynhaliaeth plant trwy gynllun cynhaliaeth plant statudol

Mae tri phrif ffordd o dalu cynhaliaeth plant os oes gennych drefniant cynhaliaeth plant statudol:

Cynhaliaeth Uniongyrchol (Asiantaeth Cynnal Plant) neu Talu Uniongyrchol (Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant)

Gyda Chynhaliaeth Uniongyrchol a Thalu Uniongyrchol, gall y rhiant sy’n talu cynhaliaeth talu’r rhiant arall yn uniongyrchol unwaith cyfrifwyd swm y gynhaliaeth plant.

Mae hyn fel arfer yn fwy cyflym a hyblyg na gofyn am gael y taliadau wedi’u casglu a’u phasio ymlaen gan y gwasanaeth statudol cynhaliaeth plant.

Debyd Uniongyrchol a gorchmynion didynnu o enillion

Os yw’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn casglu a phasio’r taliadau ymlaen, gall y rhiant sy’n talu cynhaliaeth talu drwy:

  • debyd uniongyrchol – ble mae’r taliadau yn cael eu cymryd yn syth o’u cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu gan y gwasanaeth sy’n rheoli eu hachos
  • gorchymyn didynnu o enillion – ble mae cynhaliaeth plant yn cael ei chymryd yn uniongyrchol o’u henillion

Bydd yr arian wedyn yn cael eu talu i mewn i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu'r rhiant sy’n cael cynhaliaeth.

Pa bynnag ffordd o dalu rydych yn eu defnyddio, dylech gadw cofnod o’r taliadau rydych yn eu talu neu eu cael. Mae hyn rhag ofn bydd unrhyw broblemau yn y dyfodol.

Efallai bydd y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn gallu eich helpu os collir taliadau. Gallant hefyd ddechrau casglu a phasio’r taliadau ymlaen, os bydd rhiant yn gofyn iddynt wneud hyn.

Rheoli taliadau

Mae’n bwysig i dalu cynhaliaeth plant yn llawn ac ar amser. Am gymorth ynglŷn â’r ffordd gorau i gadw ar ben eich taliadau, ewch i Rheoli taliadau.

Mae cysylltiadau gwefan Paypal a MoneyGram i wefannau allanol ac maent yn gwbl annibynnol i’r gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn na’r gwasanaethau a gynigir gan berchenogion y safleoedd. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros y safleoedd hyn neu unrhyw golled neu niwed gall godi o ddefnyddio’r safleoedd. Darparwyd cysylltiadau i’r safleoedd gennym fel enghraifft yn unig er mwyn arddangos i chi'r math o safleoedd sy’n cynnig gwasanaeth trosglwyddo arian.