Rheoli taliadau

Fel rhiant sydd wedi gwahanu, bydd eich sefyllfa ariannol yn debygol o fod wedi newid. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o rieni yn cytuno ei bod yn bwysig i sicrhau nad yw plant heb fethu allan ar y cymorth byddant yn angen.

Os mai chi yw’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant, efallai y byddwch yn poeni am allu cadw at eich cyfrifoldebau ariannol.

Does dim rhaid i gynhaliaeth plant olygu arian yn unig

Os gallwch ddod i gytundeb gyda rhiant arall eich plentyn, yna does dim rhaid i gynhaliaeth plant olygu arian bob tro.

Gyda cytundeb teuluol gallwch benderfynu rhwng eich gilydd beth sy’n cyfrif fel cynhaliaeth plant. Er enghraifft, gallech gytuno i rannu gofal eich plant yn hytrach na chael arian yn newid dwylo.

Hyd yn oed os byddwch yn penderfynu mai taliadau ariannol yw’r opsiwn gorau, gyda chytundeb teuluol, gallwch chi a’r rhiant arall gytuno rhwng eich gilydd faint fydd y taliadau yma. Hefyd, gallwch gytuno i newid eich taliadau os bydd eich amgylchiadau’n newid.

Os ydych eisiau siarad gyda rhiant arall eich plentyn am wneud cytundeb teuluol, ond nid ydych yn siŵr iawn ble i ddechrau, edrychwch ar ein canllaw trafod.

Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi ddarllen ein canllaw ar faint o gynhaliaeth plant ddylai gael ei dalu.

Gwnewch yn siŵr na fydd eich taliadau yn cronni

Os oes disgwyl i chi wneud taliadau rheolaidd, mae’n bwysig i dalu ar amser ac yn llawn. Mae hyn yn helpu i sicrhau na fydd eich taliadau yn cronni ac yn mynd yn amhosib i’w rheoli. Mae hefyd yn golygu na fydd eich plant yn colli allan ar y cymorth rheolaidd sydd ei angen arnynt.

Ffordd arall i wneud yn siŵr y gallwch fforddio eich taliadau yw gwneud cynllun gwario. Dyma ble byddwch chi’n cyfrifo pa arian sydd gennych yn dod i mewn a beth sy’n mynd allan.

Os credwch fod eich taliadau yn rhy uchel

Os credwch fod eich taliadau cynhaliaeth plant yn rhy uchel, mae yna gwpl o bethau y gallwch wneud, yn dibynnu ar y math o drefniadau sydd gennych.

Os oes gennych gytundeb teuluol, y peth gorau i wneud, os gallwch, yw ceisio cael sgwrs onest ac agored am eich sefyllfa ariannol gyda rhiant arall eich plentyn. Os ydych eisiau mwy o help gyda hyn, darllenwch ein canllaw ar sut i siarad am gynhaliaeth plant.

Os oes gennych drefniadau cynhaliaeth plant statudol, yna dylech gysylltu gyda’r (gwefan allanol) gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn syth er mwyn cadarnhau bod ganddynt y wybodaeth gywir am eich amgylchiadau. Cofiwch ddweud wrthynt am unrhyw newidiadau sy’n gallu effeithio ar eich taliadau yn y dyfodol.

Cewch fanylion cyswllt a mwy o wybodaeth am y newidiadau sy’n rhaid i chi eu hadrodd yn Gov.uk (gwefan allanol)

Os credwch fod eich taliadau dal yn afresymol, yna efallai y byddwch am ystyried hyn: mae ffigyrau swyddogol yn awgrymu bydd y gost o fagu plentyn at 18 oed yn dod i tua £775 y mis ar gyfartaledd (heb ystyried biliau tŷ a thai).Darllenwch yr erthygl yn llawn yma (gwefan allanol)

Delio gyda dyled

Os ydych yn poeni am fynd i ddyled gyda’ch taliadau cynhaliaeth plant, rhaid i chi ddelio gyda hyn nawr.

Os oes gennych gytundeb teuluol, yna, y peth gorau i wneud eto yw siarad gyda rhiant arall eich plentyn am sut gallwch gadw trefn ar eich taliadau. Am help gyda hyn, darllenwch ein canllaw ar siarad am gynhaliaeth plant.

Os oes gennych drefniadau cynhaliaeth plant statudol, efallai bydd yn help i chi ofyn i’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol os gallwch newid pa mor aml mae’r taliadau yn cael eu gwneud gennych. Gall taliadau cynhaliaeth plant rheoliad gael eu gwneud:

  • bob wythnos
  • bob pythefnos
  • bob pedair wythnos
  • bob mis

Os ydych yn hwyr gyda’ch taliadau cynhaliaeth plant, gallwch hefyd holi am dalu’r arian yma mewn rhandaliadau llai, sy’n haws i’w trin.

Am fwy o help i ddelio gyda dyled, edrychwch yn ein hadran mudiadau defnyddiol eraill.