Faint o gynhaliaeth plant ddylai gael ei dalu?

Bydd y swm o gynhaliaeth plant yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol chi a’ch teulu sydd wedi gwahanu, a’r math o drefniadau cynhaliaeth plant y byddwch yn penderfynu eu gwneud.

Gyda chytundeb teuluol, gall rhieni gytuno rhwng ei gilydd faint o gynhaliaeth plant gaiff ei dalu a beth sy’n cyfrif fel cynhaliaeth plant.

Os ydych chi a’r rhiant arall yn barod i wneud cytundeb teuluol nawr, gallwch ddefnyddio Ffurflen cytundeb teuluol(573KB) PDF i gadw cofnod o beth rydych wedi cytuno arno neu gallwch qysylltu gyda ni am help a chymorth.

Cytuno ar swm o gynhaliaeth plant

Mae’r rhan fwyaf o rieni o'r farn mai'r y ffordd orau i gytuno ar swm o gynhaliaeth plant yw i ddilyn y tri cam canlynol:

Cam 1: Edrych ar faint o arian sydd gan y ddau riant yn dod i mewn a mynd allan.

Un o’r ffyrdd gorau i gael darlun cywir o'r sefyllfa ariannol yw i’r ddau riant wneud cynllun gwario. Bydd hyn yn dangos faint o arian sy’n dod i mewn, faint sy’n mynd allan o’r ddau gartref a faint sy’n weddill.

Mae gan y wefan Money Advice Service declyn cynllun gwario am ddim sy’n gallu helpu’r ddau riant.

Gall ysgrifennu pethau i lawr eich helpu i weld yn glir faint sydd gan y ddau ohonoch i fyw arno. Ond cofiwch, mae hyn gweithio ddwy ffordd.

Cam 2: Gweithio allan beth sydd angen ar eich plentyn a beth yw’r gost.

Mae pob plentyn angen bwyd a dillad. Bydd babanod hefyd angen pethau fel clytiau, tra gall plant hŷn hefyd fod angen offer ar gyfer yr ysgol.

Gallech hefyd fod angen meddwl am gostau:

  • gofal plant
  • gweithgareddau fel gwersi nofio neu ddiwrnodau allan
  • dyddiau allan a gwyliau
  • tripiau ysgol
  • diddordebau
  • trefniadau byw clud a diogel

Mae ein ffurflen cyfrifo costau yn anelu i helpu rhieni i weithio allan beth yw anghenion y plentyn.

Eto, pan fydd pethau wedi cael eu hysgrifennu i lawr ar ddu a gwyn, gall helpu i ddangos i’r rhiant arall sut y mae’r gost o fagu plentyn wir yn cronni.

Cam 3: Cytuno ar bwy sy’n talu am beth.

Y cam olaf yw cytuno ar sut i rannu’r gost o fagu eich plentyn neu blant.

Mater i chi a’r rhiant arall gytuno arno yw penderfynu hyn. Dyma yn y bôn yw ystyr gwneud cytundeb teuluol.

Gallwch gael help i siarad am gynhaliaeth plant gyda rhiant arall eich plentyn.

Mae’n syniad da i gadw cofnod o beth rydych yn cytuno arno, rhag ofn bydd unrhyw broblemau yn y dyfodol. Gallwch ddefnyddio ffurflen cytundeb teuluol(573KB) PDF er mwyn gwneud hyn.

Faint fyddai taliadau drwy drefniadau statudol?

Gallech chi a’r rhiant arall benderfynu mai’r opsiwn gorau ar eich cyfer  chi fyddai taliad rheolaidd o swm penodol.

Os felly, efallai y byddwch am gael gwybod beth fyddai eich taliadau pe baech yn defnyddio  trefniadau statudol. Yna, gallech ddefnyddio’r swm yma fel man cychwyn ar gyfer eich cytundeb teuluol.

Mae’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn defnyddio cyfrifiad sylfaenol (sy’n dibynnu ar incwm y rhiant sy’n talu cynhaliaeth) a rai ffactorau eraill i weithio swm wythnosol o gynhaliaeth plant allan. Mae’r egwyddor yr un fath pan fo rhiant yn hunangyflogedig, er rhaid iddynt felly ddarparu tystiolaeth o’u hincwm eu hunain.

Gallwch gael syniad o faint fyddai’r swm  drwy’r cynllun statudol gan ddefnyddio ein cyfrifydd cynhaliaeth plant.

Mae hyn yn seiliedig ar y wybodaeth a rowch chi a dim ond canllaw yn unig fydd y swm.