Cymharu eich opsiynau

Mae’r tabl yma yn dangos y gwahaniaethau rhwng y trefniadau cynhaliaeth plant y gallwch eu gwneud. Gallwch ei ddefnyddio i gymharu’r opsiynau sydd ar gael i chi a’r rhiant arall.

 
Cwestiwn Cytundeb
teuluol
Cynhaliaeth Uniongyrchol
a Threfniadau Talu
Uniongyrchol
Gwasanaeth
Casglu a Thalu
Gorchmynion
cydsynio/
cofnod o gytundeb
Beth ydyw? Trefniant hyblyg y mae rhieni yn trefnu rhwng ei gilydd. Trefniant ariannol gan ddefnyddio gwasanaeth statudol sy’n gadael i rieni ddewis ffordd o dalu. Trefniant ariannol gan ddefnyddio gwasanaeth statudol, ble mae’r gwasanaeth sy’n rheoli’r achos yn trefnu taliadau rhwng rhieni. Trefniadau a wneir fel arfer gyda help gan gyfreithwyr
Pwy sy’n ei sefydlu a pha mor hir y bydd hyn yn ei gymryd? Chi a’r rhiant arall. Gall ddechrau’n syth os gallwch ddod i gytundeb. Y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gall y rhan fwyaf o drefniadau statudol gael eu rhoi ar waith o fewn tua 6 wythnos. Y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gall y rhan fwyaf o drefniadau statudol gael eu rhoi ar waith o fewn tua 6 wythnos. Chi a’r rhiant arall fel arfer gyda help gan gyfreithiwr neu gyfryngwr Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, mae fel arfer yn cymryd rhwng 1-3 mis.
Beth yw’r gost? Mae’n rhad ac am ddim i'w sefydlu. Mae angen talu ffi cais am ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, ond nid oes unrhyw ffioedd casglu gyda threfniadau Talu Uniongyrchol. Mae angen talu ffi cais am ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gyda’r gwasanaeth Casglu a Thalu mae ffioedd casglu hefyd. Mae’r costau posibl yn cynnwys ffioedd cyfreithiwr neu gyfryngwr a chostau llys os angen i chi fynd i’r llys. Yn ddibynnol ar eich achos gall y rhain amrywio.
Sut wyf yn sefydlu’r trefniant? Rydych chi a’r rhiant arall yn cytuno ar anghenion eich plentyn a phwy fydd yn darparu beth. Gallwch ddefnyddio ffurflen cytundeb teuluol (573KB) PDF i gadw cofnod o beth rydych yn cytuno arno. Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth. Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth. Fel arfer rydych angen cytuno gyda’r rhiant arall pryd a faint o gynhaliaeth plant i’w dalu. Yna, gallwch ofyn i’r llys i newid y cytundeb yma i orchymyn cydsynio (yng Nghymru a Lloegr). Yn yr Alban gallwch wneud eich cytundeb yn un cyfreithiol rhwym heb orfod mynd trwy’r llys.
Sut byddwch yn gwneud/cael taliadau? Mae rhyngoch chi a’r rhiant arall i benderfynu sut bydd eich taliadau’n cael eu gwneud. Darllenwch am ffyrdd i dalu cynhaliaeth plant. Rydych chi’n cytuno gyda’r rhiant arall sut a phryd caiff y taliadau eu gwneud. Yn y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, byddwch yn osgoi talu ffioedd casglu gyda threfniadau Talu Uniongyrchol. Bydd y gwasanaeth statudol sy’n rheoli eich achos yn casglu a phasio’r taliadau ymlaen. Os oes achos Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant gennych, bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd casglu. Bydd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn talu yn y ffordd a osodir yn y gorchymyn llys/cofnod o gytundeb.
Beth yw’r sefyllfa gyfreithiol? Nid yw cytundebau teuluol yn gyfreithiol rhwym. Ond os na fydd rhiant yn talu, gall y rhiant arall ofyn i’r gwasanaeth statudol neu’r llysoedd i drefnu’r gynhaliaeth plant. Os na fydd rhiant yn talu, gallwch symud i’r gwasanaeth Casglu a Thalu (a elwir yn wasanaeth casglu yn y CSA) a bydd eich taliadau yn cael eu casglu a’u pasio ymlaen atoch gan y gwasanaeth sy’n rheoli eich achos. Gallant hefyd gymryd camau i orfodi’r cytundeb. Os na fydd rhiant yn talu, gall y gwasanaeth statudol sy’n rheoli eich achos gymryd camau i orfodi’r cytundeb. Ewch i www.gov.uk am fwy o wybodaeth am hyn. Os na fydd rhiant yn talu gall y llys gymryd camau i orfodi’r cytundeb. Os na fydd rhiant yn talu gall y llys orchymyn bod arian yn cael ei gymryd yn uniongyrchol o enillion a gallant orfodi gwerthiant eiddo. Yn yr Alban gall swyddog y siryf gasglu a gorfodi taliadau.
Beth yw’r buddion o gael y math yma o gytundeb? Yn dda oherwydd:
 • Gallwch reoli sut mae’ch plentyn yn cael ei gefnogi.
 • Gallwch addasu i anghenion eich plentyn ac amgylchiadau’r naill riant.
 • Gall helpu i gadw pethau’n gyfeillgar gyda’r rhiant arall.
 • Gall annog y rhiant arall i aros yn rhan o fywyd y plentyn.
 • Mae’n hawdd a chyflym i'w sefydlu.
Yn dda os ydych chi a’r rhiant arall:
 • Methu â chytuno ar swm i’w dalu.
 • Eisiau cytundeb cynhaliaeth plant statudol ond sy’n parhau i fod yn hyblyg.
 • Ddim eisiau oedi gyda chael y taliadau.
Yn dda os:
 • Na fydd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn debygol o dalu drwy drefniadau Talu Uniongyrchol.
 • Na allwch gytuno ar gynhaliaeth plant.
 • Ydych wedi trio cytundeb teuluol ond bod hwn wedi methu.
 • Nad ydych yn gwybod sut i gysylltu gyda’r rhiant arall.
 • Nad yw’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth am dalu.
Yn dda os:
 • Ydych yn mynd i’r llys am resymau eraill, fel trefnu ysgariad neu rannu eiddo neu asedau eraill.
 • Oes gennych gytundeb teuluol ac rydych am ei wneud yn gyfreithiol rhwym.