Cynhaliaeth plant a budd-daliadau

Os ydych yn cael budd-daliadau, efallai bydd gennych gwestiynau am sut mae cynhaliaeth plant yn effeithio ar y budd-daliadau rydych yn eu cael.

Y prif beth i ddeall yw:

Bod pob rhiant, gan gynnwys y rhai sy’n cael budd-daliadau, yn rhydd i ddewis pa fath o drefniadau cynhaliaeth plant sy’n gweddu eu hamgylchiadau orau. Nid oes angen i chi ddefnyddio’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol os ydych yn gallu trefnu cynhaliaeth plant rhwng eich gilydd.

Cael mwy o wybodaeth am gytundebau teuluol

Os mai chi yw’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth

Os mai chi yw’r rhiant y disgwylir i dalu cynhaliaeth plant, efallai byddwch yn meddwl am os fydd cael budd-daliadau yn effeithio ar faint o gynhaliaeth plant sydd raid i chi ei dalu.

Mae’r ateb yn ddibynnol ar ba fath o drefniant cynhaliaeth plant rydych yn penderfynu gwneud.

Os oes gennych gytundeb teuluol, gallwch chi a’r rhiant arall penderfynu rhwng eich gilydd faint o gynhaliaeth plant sydd raid i chi ei dalu.

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth statudol cynhaliaeth plant y Llywodraeth ac rydych yn cael budd-daliadau, disgwylir i chi dalu cyfradd unffurf o gynhaliaeth plant. Ar hyn o bryd, y gyfradd unffurf yw £5 yr wythnos.

Ewch i www.gov.uk (gwefan allanol)am fwy o wybodaeth am sut mae’r cynllun cynhaliaeth plant statudol yn gweithio.

Os mai chi yw’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth

Os mai chi yw’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth plant, efallai byddwch yn meddwl am os fydd cynhaliaeth plant yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu cael.

Ni ddylai eich taliadau cynhaliaeth plant effeithio ar unrhyw gais rydych yn ei gwneud am fudd-dal er enghraifft budd-dal tai neu fudd-dal treth cyngor.

Mae hyn yn gymwys i bob math o daliad cynhaliaeth plant, gan gynnwys cytundebau teuluol, trefniadau cynhaliaeth plant statudol a gorchmynion llys.

Weithiau gall rai cyfraniadau a wneir “yn lle cynhaliaeth” fel rhan o gytundeb teuluol effeithio ar geisiadau am fudd-dal, er enghraifft, os bydd rhiant arall eich plentyn yn talu rhan o neu’r morgais i gyd.

Os ydych yn gwneud cais am fudd-dal dylech ddweud wrth eich Swyddfa Canolfan Byd Gwaith am eich trefniadau cynhaliaeth plant, hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd y rhain yn effeithio ar eich cais.