Tri o’n prif gwestiynau

 • Pryd ddylai cynhaliaeth plant ddod i ben?

  Nid oes rheolau penodol ynglŷn â phryd fydd taliadau yn dod i ben gyda chytundeb teuluol, mae rhyngoch chi a’r rhiant arall i gytuno.

  Os oes gennych drefniadau cynhaliaeth plant statudol, bydd yn rhaid i daliadau cynhaliaeth plant rheolaidd gael eu gwneud os yw plentyn:

  • o dan 16
  • o dan 20 ac mewn addysg llawn amser, ond nid addysg uwch neu gyfartal
  • o dan 20 ac yn byw gyda rhiant sydd wedi cofrestru i gael Budd-dal Plant ar eu cyfer
 • Oes treuliau ychwanegol yn cael eu hystyried unwaith byddaf yn cael fy nghyfrifiad cychwynnol?

  Os yw gofal am y plentyn o ddydd i ddydd yn gyfartal rhwng y rhiant sy’n talu cynhaliaeth a’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth, efallai na fydd yn rhaid i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth dalu unrhyw gynhaliaeth plant am y plentyn hynny.

  Os yw’r ddau riant yn cytuno fod gofal am y plentyn wedi ei rannu, ond ni allant gytuno ar y nifer o nosweithiau, bydd yn rhaid gwneud penderfyniad. Bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth plant yn gwneud y penderfyniad i chi os oes gennych drefniadau cynhaliaeth plant statudol.

 • Oes treuliau ychwanegol yn cael eu hystyried unwaith byddaf yn cael fy nghyfrifiad cychwynnol?

  Wedi i chi dderbyn y cyfrifiad cychwynnol sy’n seiliedig ar eich incwm, gallwch wneud cais am ‘amrywiad treuliau arbennig’ os ydych yn talu unrhyw o’r canlynol:

  • y gost o gadw mewn cyswllt rheolaidd gyda phlentyn neu blant rydych yn talu cynhaliaeth plant ar eu cyfer er enghraifft treuliau teithio
  • dyledion o berthynas blaenorol er enghraifft talu am fenthyciad car mae’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth wedi ei gadw
  • costau byw dyddiol neu’r rhan ‘breswyl’ o ffioedd ysgol breswyl ar gyfer plant neu blentyn rydych yn talu cynhaliaeth ar eu cyfer
  • taliadau ar forgais, benthyciad neu bolisi yswiriant am y cartref roedd y rhiant sy’n talu cynhaliaeth a'r rhiant sy’n cael cynhaliaeth yn arfer ei rannu. Bydd yn rhaid i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth a’r plentyn neu blant barhau i fyw yn y cartref ac ni ddylai’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth fod gyda diddordeb cyfreithiol neu ‘gyfiawn’ ynddo.

   Rhaid i’r treuliau uchod fod yn fyw na £10 yr wythnos.
  • Costau sy’n deilio o ddarparu gofal o ddydd i ddydd ar gyfer plentyn sydd gyda salwch hir dymor neu anabledd.

Mwy o gwestiynau ac atebion