Trefniadau statudol

 • Beth yw’r Asiantaeth Cynnal Plant a’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant?

  Mae’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn gweithredu’r Asiantaeth Cynnal Plant a’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Yr Asiantaeth Cynnal Plant sy’n rheoli’r cynlluniau cynhaliaeth plant a gyflwynwyd yn 1993 a 2003.  Y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant sy’n rheoli cynllun 2012.

  Bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn dechrau derbyn nifer fechan o achosion i’r cynllun 2012 o ddiwedd 2012. Unwaith bydd y cynllun wedi rhedeg am nifer o fisoedd ac yn gweithio’n dda yna bydd yr Asiantaeth Cynnal Plant yn stopio derbyn achosion newydd.

  Top y dudalen
 • Pwy all wneud cytundeb cynhaliaeth plant statudol?

  Gellir gwneud cais i’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol gan:

  • y rhiant neu’r person sydd â’r prif ofal dyddiol o’r plentyn, neu
  • y rhiant sydd heb y prif ofal dyddiol o’r plentyn, neu
  • plentyn dros 12 oed sy’n byw yn Yr Alban

  Weithiau gelwir y person sydd gan y prif ofal dyddiol o’r plentyn yn rhiant sy’n cael cynhaliaeth.

  Weithiau gelwir y rhiant sydd heb y prif ofal dyddiol o’r plentyn yn rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant.

  Gall person ofyn am gytundeb cynhaliaeth plant statudol os:

  • oes gan y person sy’n gofyn am gael cynhaliaeth plant y prif ofal dyddiol o’r plentyn ac maent yn byw yn y DU, ac os
  • yw’r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth plant yn byw yn y DU, neu’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil, y lluoedd arfog neu gwmni wedi ei leoli yn y DU, ac
  • nad oes gorchymyn llys mewn grym a wnaed ar ôl Ebrill 2003 ond a sefydlwyd mwy na 12 mis cyn y cais.
  • Mae’r plentyn a enwir yn y cais:
   • o dan 16, neu
   • rhwng eu penblwyddi yn 16 a 20 ac mewn addysg llawn amser, sydd ddim yn addysg bellach, neu
   • rhwng eu penblwyddi yn 16 a 20 ac wedi cofrestru gyda mathau arbennig o gyrsiau hyfforddi wedi eu cymeradwyo gan y llywodraeth, a bod budd-dal plant yn daladwy.

  Yn flaenorol, y pen-blwydd yn 19 oed oedd y terfyn oed uchaf, ond newidiodd hyn yn niwedd 2012 i gysoni’r terfynau oed gyda Budd-dal Plant. Mae’r newid yma yn gymwys i bob cynllun cynhaliaeth plant.

  Mae’n rhaid i’r plentyn fod yn byw yn y DU. Mae’n rhaid iddynt hefyd fyw gyda’r plentyn sy’n cael cynhaliaeth, er bod rhai eithriadau i’r rheol yma. Mae plant sydd mewn ysgol fonedd neu yn yr ysbyty am amser hir yn cael eu dosbarthu fel plant cymwys. Mae hyn yn wahanol i gynlluniau 1993 a 2003.

  Am fwy o wybodaeth am sut mae’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn gweithio, ewch i www.gov.uk.

  Top y dudalen
 • Sut gallaf wneud cytundeb cynhaliaeth plant statudol?

  Os byddwch am wneud cytundeb cynhaliaeth plant statudol, mae’n syniad da i ffonio ni’n gyntaf ar 0800 988 0988 i drafod eich opsiynau.

  Top y dudalen
 • Faint o amser mae’n gymryd i wneud cytundeb cynhaliaeth plant teuluol?

  Gellir rhoi y rhan fwyaf o gytundebau cynhaliaeth plant statudol ar waith o fewn mis o’r cais – mae’n dibynnu ar y wybodaeth sydd ar gael a chydweithrediad y ddau barti.

  Top y dudalen
 • Sut mae’r gwasanaeth statudol cynhaliaeth plant yn cyfrifo cynhaliaeth plant?

  Gallwch weld y pethau mae’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn eu hystyried drwy edrych ar ein cyfrifydd cynhaliaeth plant . Gall ein cyfrifydd roi syniad i chi am faint o gynhaliaeth plant fydd yn rhaid i chi ei dalu neu gael os oedd gennych gytundeb cynhaliaeth plant statudol.

  Os byddwch am gael mwy o wybodaeth am sut mae’r gwasanaeth statudol yn cyfrifo cynhaliaeth plant, ewch i www.gov.uk.

  Top y dudalen
 • Beth os oes gennyf gytundeb cynhaliaeth plant statudol a fy mod am newid i gytundeb teuluol?

  Mae angen i chi gysylltu gyda’r gwasanaeth statudol a dweud wrthynt eich bod am ei gau.

  Cyn i chi wneud hyn, gwnewch yn siŵr y gallwch chi a’r rhiant arall yn gallu gwneud cytundeb teuluol . Y peth pwysicaf yw bod cytundeb mewn lle i ddarparu cynhaliaeth plant i’ch plentyn.

  Top y dudalen
 • Pa weithred gall y gwasanaeth statudol gymryd i orfodi taliadau cynhaliaeth plant?

  Pan gaiff taliad ei fethu, bydd y gwasanaeth cynhaliaeth statudol yn cysylltu gyda’r rhiant a ddylai dalu cynhaliaeth plant i ddarganfod pam nad ydynt wedi talu a threfnu iddynt dalu beth sy’n ddyledus ganddynt. Bydd hefyd yn eu rhybuddio am beth allai ddigwydd os na fyddant yn talu.

  Mae amryw o bwerau y gellir eu defnyddio i orfodi talu cynhaliaeth plant. Mae hyn yn cynnwys cymryd arian yn uniongyrchol o gyfrif banc neu enillion rhiant, atafaelu eiddo ac asedau eraill, neu drwy’r llysoedd, anfon rhywun i’r carchar.

  Am fwy o wybodaeth am orchmynion didynnu o enillion a gweithredoedd eraill gall y gwasanaeth cynhaliaeth plant eu cymryd, ewch i www.gov.uk.

  Top y dudalen
 • Beth fydd yn digwydd os bydd y rhiant sy’n talu yn gorfod talu cynhaliaeth plant i fwy nag un rhiant sy’n cael cynhaliaeth?

  Gall y gwasanaeth statudol weithio allan y cyfanswm o gynhaliaeth plant y dylai gael ei thalu ar gyfer yr holl blant. Caiff y swm yma ei rannu rhwng y rhieni sy’n derbyn cynhaliaeth.

  Gallwch hefyd ei weithio allan fel yma os oes gennych gytundeb teuluol. Os byddwch yn gwneud cytundeb teuluol, mae’n syniad da i ysgrifennu manylion eich cytundeb i lawr. Gallwch ddefnyddio einffurflen cytundeb i wneud hyn.

  Top y dudalen
 • Beth fydd yn digwydd os bydd person yn gwadu eu bod yn rhiant i blentyn?

  Gallwch ofyn i’r gwasanaeth statudol i drefnu cynhaliaeth plant ar eich rhan. Byddai’r gwasanaeth yn cysylltu gyda’r person a enwir fel rhiant y plentyn. Os bydd y person yna yn gwadu bod yn rhiant i’r plentyn, bydd y gwasanaeth yn gofyn i’r ddau riant i roi tystiolaeth i gefnogi eu honiad.

  gall y gwasanaeth statudol orchymyn profi DNA pan fo’r angen. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn www.gov.uk.

  Top y dudalen
 • Pa fath o help sydd ar gael i rieni os ydynt yn cael trafferth gwneud eu taliadau?

  Os oes gennych achos gwasanaeth statudol a’ch bod yn poeni am fethu taliad, dylech gysylltu gyda’ gwasanaeth ar unwaith. Bydd yn edrych ar eich amgylchiadau i weld os gellir newid eich taliadau rheolaidd. Efallai gallai eich helpu i reoli eich taliadau ôl-ddyledion fel eu bod yn fforddiadwy ac fel na fyddwch yn cronni mwy o ddyled.

  Os ydych dal yn poeni am arian, mar cyrff eraill a allai eich helpu that can help you.

  Top y dudalen
 • Sut mae’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn cyfrifo cynhaliaeth plant?

  I weithio allan symiau cynhaliaeth plant, mae’r gwasanaeth statudol yn defnyddio gwybodaeth am amgylchiadau’r rhiant sy’n talu. Mae’r wybodaeth yma yn cynnwys:

  • eu hincwm
  • y nifer o blant mae angen iddynt dalu cynhaliaeth plant ar eu cyfer
  • pa mor aml mae'r plentyn neu blant yn aros dros gyda nhw
  • y nifer o blant eraill mae’r rhiant sy’n talu (neu eu partner) yn cael budd-dal ar eu cyfer

  Nid yw’r cyfrifiad yn seiliedig ar ffordd o fyw cymharol bob rhiant. Mae’n seiliedig ar y syniad fod rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn gorfod cyfrannu cyfran o’u hincwm i gynnal eu plant.

  Top y dudalen
 • Rwy’n credu bod fy nhaliadau yn rhu uchel, beth allaf wneud?

  Os ydych yn credu bod eich taliadau statudol yn rhu uchel, dylech cysylltwch gyda’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol ar unwaith a gwirio bod ganddynt y wybodaeth gywir am eich amgylchiadau.

  Dylech gysylltu gyda nhw os ydych yn cael trafferth talu neu os ydych yn mynd i fethu taliad.

  Os ydych yn cael trafferth i ad-dalu ôl-ddyledion dylech siarad gyda rhywun ar unwaith ac efallai gallant ystyried newid faint ydych yn ei dalu. Ond, Mae’n rhaid talu taliadau cynhaliaeth plant rheolaidd yn llawn ac ar amser.

  Top y dudalen
 • Beth yw "Cynhaliaeth Uniongyrchol" neu "Talu Uniongyrchol"?

  Os oes gennych gytundeb cynhaliaeth plant statudol yna bydd y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol bob amser yn cyfrifo’r swm. Ond, os ydych am reoli eich taliadau eich hun, gall y rhiant sy’n talu wneud taliadau yn uniongyrchol i’r rhiant sy’n cael. Gelwir hyn yn “Talu Uniongyrchol” neu  "Cynhaliaeth Uniongyrchol".

  Os ydych yn defnyddio Talu Cynhaliaeth neu Gynhaliaeth Uniongyrchol, penderfyniad chi a’r rhiant arall yw sut a phryd caiff arian ei thalu. Dylech gadw cofnod o’ch taliadau, rhag ofn bydd unrhyw broblemau yn y dyfodol.

  Y prif wahaniaeth rhwng cytundeb Cynhaliaeth Uniongyrchol a chytundeb Talu Uniongyrchol a cytundeb teuluol yw bod y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn penderfynu ar y swm – ac mae hyn yn golygu ei fod yn gyfreithiol rhwym. Os na fydd y rhiant sy’n talu yn parhau i dalu gall y rhiant sy’n cael cynhaliaeth ofyn i’r gwasanaeth statudol weithredu i orfodi taliad.

  Top y dudalen
 • Beth yw "Casglu a Thalu" neu’r "gwasanaeth cyfrifo a chasglu"?

  Os oes gennych gytundeb cynhaliaeth plant statudol ac ni allwch ddefnyddio talu uniongyrchol/cynhaliaeth uniongyrchol yna bydd y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn casglu taliadau gan y rhiant sy’n talu, a’u pasio ymlaen i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth. Gelwir hyn yn "Casglu a Thalu" neu "y gwasanaeth cyfrifo a chasglu".

  Top y dudalen