Cytundebau teuluol

 • Mae gen i gytundeb preifat, a yw hyn yr un fath a chytundeb teuluol?

  Ydy, maent yn union yr un fath. Mae’r enwau yma i gyd yn cyfeirio at gytundeb rydych chi wedi ei wneud ar gyfer eich teulu heb gynnwyd y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol na’r llysoedd.

 • Sut mae cytundeb teuluol yn wahanol i drefniant cynhaliaeth plant statudol?

  Mae cytundeb teuluol yn golygu eich bod chi a’r rhiant arall yn cytuno gyda’ch gilydd ar sut byddwch yn trefnu cynhaliaeth plant ar gyfer eich plentyn.

  Mae trefniant cynhaliaeth plant statudol yn golygu bod y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn trefnu cynhaliaeth plant ar eich rhan.

  Am fwy o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng y cytundebau yma, ewch i cymharu’ch opsiynau page.

  top y dudalen
 • Oes raid i mi gynnwys unrhyw awdurdodau neu unrhyw un arall mewn cytundeb teuluol?

  Na. Dim ond y chi a’r rhiant arall sydd angen cymryd rhan eich cytundeb teuluol. Ni does rhaid i chi ei ddangos i unrhyw un arall. Ni all y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol gymryd rhan mewn cytundeb teuluol.

  Ni allwch gofrestru cytundeb teuluol gydag unrhyw sefydliad (i’w wneud yn gyfreithiol rwym) oni bai ei fod yn rhan o’r broses ysgaru. Os yw’n rhan o’r broses ysgaru, gallwch gofrestru cytundeb teuluol gyda’r llys fel rhan o beth a elwir yn Orchymyn cydsynio.

  Top y dudalen
 • Faint o amser mae’n cymryd i drefnu cytundeb teuluol?

  Gall eich cytundeb teuluol ddechrau cyn gynted a fyddwch chi a’r rhiant arall yn cytuno ar sut bydd y ddau ohonoch yn cyfrannu tuag at fagu eich plentyn.

  Darganfyddwch mwy am sut mae cytundebau teuluol yn gweithio a beth allwch ei gynnwys yn eich cytundeb teuluol.

  Gallwch hefyd ddefnyddio einffurflen trefnu cytundeb teuluol i gadw cofnod o beth rydych yn cytuno arno.

  Am help ar wneud cytundeb, ewch i’n tudalen siarad am gynhaliaeth plant.

  Top y dudalen
 • Oes bosib i gytundeb teuluol gymryd ein hamgylchiadau personol i ystyriaeth?

  Oes. Gyda chytundeb teuluol mae gennych yr hyblygrwydd i drefnu eich cynhaliaeth plant yn y ffordd sy’n gweithio orau i chi a’r rhiant arall. Gallwch hefyd wneud eich cytundeb teuluol yn gyflym ac yn hawdd os bydd eich amgylchiadau’n newid.

  Read our pages cytundebau teuluol a Gwneud cytundeb teuluol.

  Top y dudalen
 • Pa help allaf gael wrth drafod cynhaliaeth plant gyda’r rhiant?

  Lle da i ddechrau yw ein tudalennau Canllaw trafod a siarad am gynhaliaeth plant. Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth a chymorth yn ein canllaw Siarad am arian (1.74MB)PDF.

  Os ydych yn ei chael hi’n anodd i roi eich emosiynau ar un ochr neu’n bryderus am wrthdaro gyda’r rhiant arall, ewch i’n adran Help i ddelio gyda gwahanu.

  Cofiwch fod y tîm Opsiynau Cynhaliaeth Plant ar gael i drafod pethau gyda chi os bydd angen. Ffoniwch am sgwrs gyfrinachol ar 0800 408 0308.

  Top y dudalen
 • Sut allaf ddarganfod beth sy’n digwydd i’r arian cynhaliaeth plant rwyf yn ei dalu?

  Os oes gennych gytundeb cynhaliaeth plant statudol, ni allwch chi na’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol reoli sut mae’r arian yn cael ei wario.

  Top y dudalen
 • Beth sy’n digwydd os yw’r rhiant arall yn stopio talu drwy’r cytundeb teuluol?

  Yn gyffredinol ni ellir gorfodi cytundebau teuluol yn gyfreithiol. Os yw’r rhiant arall yn stopio talu cynhaliaeth plant, gallwch siarad gyda hwy i geisio darganfod pam eu bod wedi stopio talu a gweld beth allwch ei wneud i gael pethau’n ôl ar y trywydd iawn. Os yw eu hamgylchiadau wedi newid, cofiwch y gallwch newid eich cytundeb hefyd ar unrhyw adeg.

  Os ydynt yn gwrthod dechrau talu eto ac ni allwch ddod o hyd i ateb arall, gallwch ein ffonio ar radffôn† 0800 988 0988 am gyfarwyddyd ar beth i’w wneud nesaf.

  Fel dewis olaf, gallech ofyn i'r gwasanaethau statudol i drefnu cynhaliaeth plant ar eich cyfer. Gall y gwasanaeth gasglu taliadau ar eich rhan a gallant gymryd camau gorfodi os yw'r rhiant arall yn stopio talu. Darllenwch mwy am gytundebau statudol.

  Top y dudalen
 • Sut gall newid yn ein hamgylchiadau effeithio ar gynhaliaeth plant?

  Gall amgylchiadau personol newid dros amser ac efallai y byddwch am gynllunio ar gyfer newidiadau posibl pan fyddwch yn trefnu cynhaliaeth plant.

  Mae newidiadau a allai effeithio ar eich cytundeb cynhaliaeth plant yn cynnwys:

  • incwm y rhiant sy’n talu
  • y nifer o blant sydd gennych chi a’r rhiant arall i gefnogi
  • faint o nosweithiau bob wythnos mae’r plentyn yn aros gyda’r ddau ohonoch.

  Os byddwch yn dewis gwneud cytundeb teuluol, gallwch, ar unrhyw adeg, newid eich cytundeb os bydd eich amgylchiadau chi neu rhai’r rhiant arall yn newid.

  Mae'n bwysig bod yn agored ac yn onest gyda'r rhiant arall, ac mae hefyd yn syniad da i ddweud wrthynt am unrhyw newidiadau cyn gynted ag y gallwch, fel bod ganddynt amser i ddod i arfer â'r drefn newydd.

  Os oes gennych drefniant cynhaliaeth plant statudol, dylech roi gwybod am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau i'r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol cyn gynted ag sydd bosib.

  Bydd rhai newidiadau yn effeithio ar faint o gynhaliaeth plant rydych yn ei dalu neu'n ei gael - ond cofiwch, dim ond o’r dyddiad byddwch yn dweud wrthynt am y newid bydd y newid yn cael ei hystyried.

  Mae hefyd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i chi roi gwybod am newidiadau penodol i'ch amgylchiadau i ni. Am fwy o wybodaeth am hyn, ewch i www.gov.uk.

  Top y dudalen
 • Sut allaf newid cytundeb teuluol?

  Gallwch bob amser newid eich cytundeb teuluol os bydd amgylchiadau yn newid i chi neu'r rhiant arall - ac mae'r ddau ohonoch yn cytuno i'r newidiadau. Os byddwch yn newid pethau, dylech ysgrifennu eich cytundeb newydd i lawr fel bod y ddau ohonoch yn glir ar yr hyn rydych chi wedi cytuno arno. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen trefnu cytundeb teuluol i wneud hyn.

  Mae'n bwysig bod yn agored ac yn onest gyda'r rhiant arall, ac mae hefyd yn syniad da i ddweud wrthynt am unrhyw newidiadau cyn gynted ag y gallwch, fel bod ganddynt amser i ddod i arfer â'r drefn newydd.

  Top y dudalen

Rydym yn cynnig gwasanaeth galw'n ôl oherwydd efallai bydd eich darparwr yn codi tâl arnoch os ydych yn defnyddio ffôn symudol