Opsiynau Cynhaliaeth Plant

 • Pwy all defnyddio’r gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant?

  Rydym yn gweithio gyda’r ddau riant gan ein bod yn ddiduedd. Mae ein gwasanaeth hefyd ar gael i deulu, ffrindiau, gwarcheidwaid, gweithwyr proffesiynol gyda phryderon ac unrhyw un yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gyda diddordeb mewn cynhaliaeth plant.

  Top y dudalen
 • Gyda beth all Opsiynau Cynhaliaeth Plant fy helpu?

  Gallwn siarad gyda chi am eich opsiynau ar gyfer trafod cynhaliaeth plant. Hefyd, gallwn roi gwybodaeth i’ch helpu i benderfynu os mai eich trefniadau cynhaliaeth plant presennol yw’r rhai gorau ar gyfer eich amgylchiadau. Rydym yn ddiduedd sy’n golygu nad ydym yn ochri gydag unrhyw un ffordd arbennig o drefnu cynhaliaeth plant. Hefyd gallwn gynnig help ymarferol i ddelio gyda gwahanu , fel cymorth emosiynol ac awgrymiadau ar gyfer rheoli eich sefyllfa ariannol newydd. Hefyd, gallwn eich helpu i gysylltu gyda mudiadau eraill defnyddiol sy’n gallu cynnig cyngor arbenigol.

  Top y dudalen
 • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Opsiynau Cynhaliaeth Plant a’r gwasanaethau cynhaliaeth plant statudol?

  Yn Opsiynau Cynhaliaeth Plant, rydym yn darparu gwybodaeth a chymorth ddiduedd er mwyn helpu’r ddau riant i wneud dewisiadau gwybodus am gynhaliaeth plant.

  Gall y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant statudol drefnu cynhaliaeth plant ar eich rhan.

  Ni allwn drefnu cynhaliaeth plant ar eich rhan, ac ni allwn edrych i mewn i achosion unigol y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol ychwaith.

  Top y dudalen
 • All Opsiynau Cynhaliaeth Plant roi’r hawl i mi weld fy mhlant?

  Na. Mae Cynhaliaeth plant yn fater cwbl ar wahĊn i hawliau cyswllt a gweld plant. I weld mwy am hyn, darllenwch cynhaliaeth plant a threfniadau cyswllt. Os ydych eisiau help gyda threfnu hawliau cyswllt, gallwch siarad gyda Cafcass. Mae ein tudalen cysylltiadau yn dangos mudiadau eraill sy’n gallu helpu gyda’ch hawliau gweld plant.

  Top y dudalen
 • Os nad wyf yn hapus gyda’r gwasanaeth a gâf gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant, beth allaf ei wneud?

  Rydym bob tro yn awyddus i glywed am ffyrdd i wella’r gwasanaeth a ddarparwn i’n cwsmeriaid. Dyma’r rheswm pam gofynnwyd am unrhyw adborth - positif a negyddol. Gallwch naill ai ein ffonio ar radffôn 0800 408 0308, neu cysylltu Ċ ni, neu ysgrifennu atom i Child Maintenance Options, PO Box 578, ROTHERHAM, S63 3FP.

  Top y dudalen
 • Beth mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

  Yn Opsiynau Cynhaliaeth Plant, rydym yn deall y pryderon am gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Cewch wybod mwy am hyn drwy ddarllen ein polisi preifatrwydd.

  Top y dudalen

Rydym yn cynnig gwasanaeth galw’n ôl gan y gallai eich darparwr gwasanaeth godi tâl arnoch os ydych yn defnyddio ffĊn symudol.