Beth i’w gynnwys yn eich cytundeb teuluol

Gyda chytundeb teuluol, gallwch chi a’r rhiant arall benderfynu rhyngoch eich gilydd sut a phryd bydd y ddau ohonoch yn cynnal eich plentyn.

Er enghraifft, gall y ddau ohonoch gytuno os yw’r rhiant sy’n talu yn talu:

  • swm rheolaidd penodol
  • 'cyfandaliad' mwy ar wahanol adegau ym mywyd y plentyn
  • cyfran o'u henillion
  • yn uniongyrchol ar gyfer eitemau fel gwisg ysgol neu dripiau ysgol
  • cymysgedd o rai neu bob un o’r uchod

Cytuno ar swm cynhaliaeth plant

Os byddwch yn penderfynu y byddai taliadau rheolaidd sefydlog yn gweithio orau i chi a'r rhiant arall, yna’r cam nesaf yw cytuno ar swm gwirioneddol.

Mae rhai rhieni yn credu mai’r ffordd orau i wneud hyn yw edrych ar beth fyddai eu taliadau os oeddent yn defnyddio gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol. Maent wedyn yn defnyddio’r swm yma fel man cychwyn ar gyfer eu cytundeb teuluol.

Gallwch gael syniad o beth fyddai’r swm yma drwy ddefnyddio ein Cyfrifydd cynhaliaeth plant.

Unwaith byddwch yn cytuno ar swm, rhaid i chi wedyn feddwl am sut bydd y taliadau yn cael eu gwneud. Am fwy o help gyda hyn, darllenwch am y wahanol ffyrdd o dalu cynhaliaeth plant.

Talu am bethau ar gyfer y plant

Mae gan nifer o rieni sydd wedi gwahanu cytundeb teuluol sy’n dweud bod y rhiant sy’n talu yn prynu eitemau penodol ar gyfer eu plentyn, yn hytrach na thalu arian.

Er enghraifft, gallech gytuno bod y rhiant a ddisgwylir i dalu cynhaliaeth plant yn talu am ddillad, teganau, gwisg ysgol neu weithgareddau fel gwersi nofio. Neu, gallwch benderfynu bod y rhiant sy’n talu yn gwneud cyfraniad tuag at y morgais neu filiau ar gyfer y tŷ lle mae'ch plentyn yn byw.

Rhannu gofal eich plant

Nid oes raid i gytundeb teuluol olygu un rhiant yn talu arian i'r llall. Gallwch benderfynu rhannu'r gofal am eich plentyn - er enghraifft, gallent aros gyda'r rhiant sy'n talu yn ystod y gwyliau ysgol, neu rhai nosweithiau bob wythnos.

Mae hyn i gyd am yr hyn mae’r ddau ohonoch yn cytuno ar beth sy’n gweithio orau i chi.