Siarad am gynhaliaeth plant

Nid yw siarad am drefniadau ar gyfer plant bob amser yn hawdd, yn enwedig os ydych yn parhau i gweryla ar ôl gwahanu. Gall siarad am arian hefyd bod yn anodd iawn. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu sut i drafod cynhaliaeth plant gyda rhiant arall eich plentyn.

Awgrym 1 – Rhowch anghenion eich plentyn yn gyntaf

Bydd trafodaethau am gynhaliaeth plant yn gweithio orau pan fo'r ddau riant yn barod i weithio gyda'i gilydd er lles eu plentyn. Felly, mae'n bwysig eich bod yn rhoi eich emosiynau i un ochr, bod yn agored ac yn onest, ac yn anghofio am sgorio pwyntiau. Y peth pwysicaf yw canolbwyntio ar yr hyn sydd orau i’ch plentyn.

Awgrym 2 – Cynlluniwch eich sgwrs o flaen llaw

Meddyliwch am ble a phryd rydych eisiau siarad. Well gan rai pobl rhywle preifat fel eu cartref, tra bod yn well gan eraill rywle mwy niwtral fel caffi. Ceisiwch ddod o hyd i amser cyfleus pan allwch chi’ch dau ganolbwyntio ar y sgwrs - nid yw’r amseroedd pan fyddwch yn casglu neu ollwng y plant fel arfer yr amseroedd gorau, ac nid yn hwyr yn y nos pan rydych wedi blino.

Meddyliwch am beth rydych eisiau ei ddweud. Mae rhieni yn aml yn darganfod bod gwneud rhestr ymlaen llaw yn helpu gyda hyn.

Efallai gall ein Canllaw trafod eich helpu gyda’r camau cynllunio.

Awgrym 3 – Delio ag un mater ar y tro

Defnyddiwch eich rhestr i aros ar y trywydd iawn yn ystod eich sgwrs, a chanolbwyntio ar ffyrdd o ddatrys problemau yn hytrach na meddwl am bwy sydd ar fai.

Awgrym 4 – Bod yn broffesiynol

Er bod eich perthynas gyda'r rhiant arall wedi dod i ben, mae dal gennych y gwaith o fagu eich plentyn gyda'ch gilydd. Ceisiwch siarad gyda’r rhiant arall fel petaent yn gydweithiwr, meddyg neu un o athrawon eich plentyn. A pheidiwch â llusgo pobl eraill i mewn iddo - ni fydd ymadroddion fel 'mae Karen yn cytuno gyda fi' neu 'mae dy frawd bob amser wedi dweud na un fel yna wyt ti di bod erioed' yn helpu.

Awgrym 5 – Byddwch yn barod i gyfaddawdu

Mae trafodaethau llwyddiannus i gyd i wneud â chyfaddawd. Y tebygolrwydd yw bod y ddau ohonoch eisiau beth sydd orau i’ch plentyn. Felly, efallai y byddwch yn gallu dod i gyfaddawd yn gyflymach na fyddwch yn ei ddisgwyl. Mae cyfaddawd fel arfer yn cynnwys ychydig o roi a chymryd ar y ddwy ochr. A chofiwch – ceisiwch ganolbwyntio ar yr hyn sydd orau ar gyfer eich plentyn drwy gydol yr amser.

Awgrym 6 – Ceisiwch ddod o hyd i dir cyffredin

Mae llawer o rieni yn ei chael yn haws i gael trafodaeth ar y dechrau drwy siarad am y materion y maent yn cytuno arnynt, hyd yn oed os ydynt yn flaenoriaethau isel.

Awgrym 7 – Cofiwch nad oes unrhyw un yn berffaith

Derbyn y rhiant arall am bwy ydyn nhw. Mae gan y rhan fwyaf o rieni bwriadau da yn y bôn, hyd yn oed os nad yw bob amser yn ymddangos felly. Ac fel pob un ohonom, maent weithiau'n gwneud camgymeriadau. Eto - efallai nad yw’n ymddangos felly, ond mae'n debygol eu bod hwythau hefyd eisiau beth sydd orau i’ch plentyn gymaint â chi.

Awgrym 8 – Gwrando

Canolbwyntiwch ar beth mae pawb arall yn ei ddweud a pheidiwch â thorri ar draws. Gofynnwch gwestiynau unwaith y bydd y person arall wedi gorffen siarad a gwirio eich bod wedi deall beth mae'r rhiant arall yn ei olygu.

Awgrym 9 – Dewis eich geiriau yn ofalus

Peidiwch a defnyddio ymadroddion sy'n swnio'n debyg i gyhuddiad, fel 'ti byth yn...' neu 'ti bob amser yn...' - gall datganiadau ysgubol troi sgwrs i mewn i ddadl.

Byddwch yn benodol am yr hyn rydych yn gofyn amdano a'r hyn rydych yn barod i wneud eich hun. Cofiwch fod trafodaethau llwyddiannus i gyd yn ymwneud â chyfaddawd, ac mae'n helpu os ydych yn canolbwyntio ar yr hyn sydd orau ar gyfer eich plentyn.

Awgrym 10 – Gofynnwch am help os ydych ei angen

Os ydych dal yn teimlo bod y syniad o drafod cynhaliaeth plant yn llethol, gallech ofyn i ffrind neu berthynas weithredu fel 'cyfryngwr' i'ch helpu i siarad am bethau, neu i weithredu fel negesydd. Sicrhewch ei fod yn berson rydych yn ymddiried ynddynt ac yn rhywun sy'n gallu aros yn ddigyffro ac yn niwtral.

Neu, gallech gael cyfryngwr proffesiynol, neu gyfreithiwr teulu i'ch helpu i ddod i gytundeb. Am fwy o wybodaeth am sut mae cyfryngu yn gweithio, darllenwch Ynglŷn â Chyfryngu.

Os nad yw sgwrs yn mynd yn dda, yna dowch ag ef i ben mor ddigyffro ag y gallwch. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu cyfarfod arall i roi cynnig eto ar ddyddiad diweddarach.