Cytundebau teuluol

Mae cytundebau teuluol yn drefniadau cynhaliaeth plant y mae rhieni wedi cytuno arnynt rhwng ei gilydd. Efallai y byddwch hefyd wedi clywed nhw’n cael eu galw yn drefniadau teuluol, trefniadau gwirfoddol neu gytundebau preifat.

Mae mwy na hanner miliwn o blant ym Mhrydain Fawr yn elwa o'r math yma o drefniant cynhaliaeth plant.

Mae llawer o rieni yn credu bod y math yma o drefniant yn opsiwn gwell iddynt hwy a'u plant oherwydd ei fod yn galluogi hyblygrwydd ac nid oes raid i neb arall gymryd rhan.

Manteision cytundeb teuluol

Mae sawl mantais i gytundebau teuluol:

  • Maent yn breifat ac am eich teulu chi, nid un neb arall.
  • Gallant fod yn gyflymach ac yn haws i’w trefnu
  • Nid oes unrhyw reolau sefydlog felly maent yn hyblyg ac yn haws i newid os bydd y ddau riant yn cytuno.

Yn wahanol i rai trefniadau cynhaliaeth plant eraill, mae cytundeb teuluol yn gwbl rad ac am ddim i'w sefydlu.

Byddwch yn penderfynu eich hunan sut bydd y ddau ohonoch yn cefnogi eich plentyn

Mae cytundebau teuluol yn eich galluogi chi a'r rhiant arall i benderfynu rhwng eich gilydd pryd a sut y bydd y ddau ohonoch yn cefnogi’ch plentyn. Gall hyn olygu llai o ddadleuon am arian, a gall hefyd eich helpu i weithio gyda'ch gilydd mewn ffyrdd eraill, sydd fel arfer er lles gorau'r plant.

Os nad ydych yn siŵr pa fath o bethau rydych am gyfrif fel cynhaliaeth plant, darllenwch beth i’w gynnwys yn eich cytundeb teuluol.

Y camau nesaf

Os credwch y gallai cytundeb teuluol fod yr opsiwn gorau i chi, darllenwch am sut i wneud cytundeb teuluol.

Gallwch hefyd ddarllen mwy am gytundebau teuluol yn ein hadran Cwestiwn ac Ateb.

Os ydych yn cael trafferth i ddod i gytundeb gyda rhiant arall eich plentyn, gallai cyfryngu helpu.
Yn y pen draw, os bydd rhaid, gallwch ddefnyddio’r llysoedd neu’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol i drefnu cynhaliaeth plant.